Roma

Företag ärver eventuella föroreningar

Ett företag i Visby tvingas betala för en provtagningsplan för att undersöka om mark och vatten förorenats i Roma.

Visbyföretaget övertog det gamla Romaföretaget och ärvde därmed också eventuella föroreningar som tidigare företag kan ha orsakat. Det trots att Visbyföretaget inte haft någon verksamhet i Roma över huvud taget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tycker det är rimligt att kräva en provtagningsplan eftersom ansvarsutredningen visar att Visbyföretaget har det fulla ansvaret.