Alliansens gemensamma vallöften

I alliansens valmanifest 2010-2014 finns följande "skarpa" förslag:

  • Skapande skola utökas till att omfatta hela grundskolan.
  • Resurser satsas på att renovera Kungliga Operan och bygga om Nationalmuseum.
  • Resurser tillförs för att digitalisera biografer.

Utbyggnaden av Skapande skola ska genomföras under 2011, då ska också renoveringen av Nationalmuseum påbörjas. Från 2012 satsas 60 miljoner på digitaliseringen av biografer. Man lovar även att satsa 3 miljoner extra på läsfrämjande insatser under mandatpersioden.

I kulturarbetsgruppens rapport från den 2 juni formuleras ytterligare reformambitioner för mandatperioden, om finanserna tillåter:

  • Stöd till inköp av kulturverksamhet i vården och äldreomsorgen.
  • Uppdrag till de statliga museerna att göra sina samlingar digitalt tillgängliga.
  • En bred bokutredning för att utveckla läsfrämjandet och kartlägga kvalitetslitteraturens villkor.
  • Fler fristäder till förföljda författare.
  • Införa en ersättningsordning för inläsning av litterära ljudböcker.
  • Förbättra/tydliggöra villkoren för kultursponsring.
  • Nytt filmavtal.

Under mandatperioden 2006-2010 har Allians för Sverige ökat kulturbudgeten med 153 miljoner kronor. Den stora reformen var Skapande skola, som idag kostar 112 miljoner/år.