Frätande slam kan ge långvariga effekter

Donau hotas nu av gifter från den havererade slamdammen vid aluminiumfabriken i den ungerska staden Ajka. Det frätande slammet har dödat djur och växtliv i floden Marcal som rinner vidare mot Donau. Risken är att effekterna blir långvariga, tror Hans Borg som är professor i limnologi.

– Det här slammet, som består av mycket järnhydroxid, har runnit ut i enorma mängder i den här olyckan. Det kommer att deponeras i vattendraget och förstöra livsbetingen för vattenlevande organismer, till exempel bottenfaunan och fiskfödeorganismer. Bara det är en allvarlig konsekvens, säger Hans Borg.

Vad talar vi om för djur- och växtliv i de här floderna?

– Eftersom det ligger i Ungern det säkerligen slättlandskap med ganska mycket vegetation och hög produktion av bottenfauna och vattenlevande organismer. Kräftdjur, insektslarver och naturligtvis fisk.

Omkring en miljon kubikmeter slam, motsvarande ungefär 25 000 tankbilar med släp, har översvämmat omgivningarna till den ungerska fabriken. Nu följer gifterna med biflödena ut i Donau, Europas näst längsta flod. Det som omedelbart dödar organismerna är slammets mycket höga pH på uppemot 13, som gör det frätande.

Slammet är avfall från aluminiumtillverkningen och det är sannolikt järn som ger den rödaktiga färgen. Andra ämnen som brukar ingå i den sortens avfall är kisel, och titan, men det är inte känt om tungmetaller ingår och i så fall hur mycket.

Räddningspersonalen försöker neutralisera skadan genom att hälla i syra, men det har också risker, enligt Hans Borg.

– Jag vet inte om det är så smart, men tanken är att neutralisera pH-chocken. Men om man inte doserar rätt kan det bli tvärtom, att man får en sur miljö och då ökar rörligheten och lättlösligheten av vissa metaller, till exempel kadmium, som kan finnas i slammet, säger Hans Borg.

Vad händer på sikt om slammet blir liggande på botten?

– På lång sikt kommer det att sedimenteras över med renare material, såvida det inte spolas bort vid högflödesperioder. Det kommer att ske en självsanering, men det kommer säkerligen ta väldigt lång tid. Det kommer att ta år, säger Hans Borg.