Regeringen vill lyfta fram kristendom i skolan

Regeringen vill att kristendomen ska behålla sin särställning i religionsundervisningen. Skolverket kom i våras med ett förslag till ny kursplan, där man förslog att alla världsreligionerna skulle ha samma ställning i undervisningen, men utbildningsminister Jan Björklund (FP) och regeringen går emot Skolverket.

– Skolverket föreslog att man i den nya läroplanen skulle jämställa de fem stora världsreligionerna och ägnar ungefär lika mycket tid och lika mycket fördjupningsstudier åt alla. Eftersom den totala tiden för religionskunskap är densamma skulle det betyda att tiden och utrymmet för kristendom skulle minska väsentligt. Det tror vi vore olyckligt, säger Jan Björklund.

Skolverket fick i uppdrag att ta fram nya kursplaner för alla ämnen i grundskolan. Det blossade upp en intensiv debatt när myndigheten kom med sitt förslag om kursplanen i religion.

Textavsnitt om kristendomens betydelse hade tagits bort. Skolverket ville också att alla de fem stora världsreligionerna skulle behandlas lika.

Utbildningsminister Jan Björklund var ute i debatten redan då.

I torsdags fattade regeringen beslut om de nya kursplanerna och nu har man gjort en rad tillägg till Skolverkets förslag. Man har lyft fram kristendomens betydelse på flera ställen.

– Antingen man nu själv bekänner sig som religiös eller kristen eller inte, är det ett faktum att kristendomen har haft det inflytandet och det är därför som eleverna i vårt land behöver lära sig en hel del om detta. Det är en del av vårt kulturarv, säger Jan Björklund.

I dag har många elever en annan religion och ett annat kulturarv med sig. Är det inte lite problematiskt att man ger kristendomen en särställning?

– Jag tycker inte att det är så konstigt. I ämnet historia till exempel läser eleverna mycket mer om Sveriges historia och Nordens historia än vad man läser om till exempel Indiens historia. Det betyder inte att Sveriges historia är finare eller bättre än något annat lands historia. Men i vår skola i Sverige läser man mer om det som har påverkat vårt lands utveckling, även om man också ska läsa och ta del av andra länders historia och de religioner som dominerar i andra delar av världen, säger Jan Björklund.