Linköping

Jämställdhetsforskning missar barnen

Forskarsamhället vet för lite om hur barn ser på jämställdhet, hur de anser att jämställdhetsarbete ska bedrivas i skolan och i samhället i stort. Det framkommer i en rapport som forskare på Linköpings universitet skrivit.

Barn tillfrågas sällan om hur de upplever jämställdheten i skolan i olika forskningar eller utredningar om skolan.

Detta är ett demokratiskt problem då barn enligt FN:s barnkonvention och svensk lag har rätt att göra sin röst hörd i alla frågor som berör dem skriver rapportförfattarna.