EU vägleder gruvbrytning i naturskyddsområden

Mitt under FN:s internationella år för biologisk mångfald, lanseras ett nytt dokument där EU-kommissionen beskriver hur gruvbrytning i känsliga naturområden bör gå till.

Det är en vägledning för hur dessa två motstridiga intressen ska kunna samordnas, men i praktiken är risken stor för bestående skador där man bryter mineral, säger Naturvårdsverkets expert på skyddade områden, Olle Höjer.

– Normalt är den här typen av verksamhet inte förenlig med naturvård och skyddade områden. De syftar ju till att bevara oexploaterade naturmiljöer med höga naturvärden och värden för friluftsliv och rekreation, och det här är svårt att förena i normalfallet, säger Olle Höjer.

EU har ont om vissa viktiga metaller och mineraler. Drygt en kvarts miljon jobb är beroende av de här råvarorna, skriver EU:s båda kommissionärer för miljö och för näringsliv.

Därför har de tillsammans gett ut den här vägledningen för hur utvinning av värdefulla mineraler och metaller ska kunna ske i Natura 2000-områden, som EU har inrättat för att skydda värdefulla arter av djur och växter och deras livsmiljöer.

I Sverige skulle det exempelvis kunna gälla Sjaunja, Vindelfjällen och Sarek, där Bergsstaten har beviljat undersökningstillstånd till gruvbolag.

Vägledningen säger till exempel att man ska undvika de allra känsligaste områdena och att man ska minimera påverkan på olika sätt, men Natura 2000-områden är rent allmänt både känsliga och utsatta säger Olle Höjer.

– Det finns ett problem med en övertro på att tekniska lösningar och så kallade kompensationsåtgärder och försök till återställande ska kunna mildra skador vid olika typer av exploatering i känsliga naturmiljöer, men då är det viktigt att tänka på att de här naturmiljöerna i Natura 2000-områden ofta är mycket sårbara för exploatering och ingrepp av det här slaget.

En vägledning av det här slaget är inte juridiskt bindande, men eftersom EU-domstolen som ibland får sådana frågor på sitt bord brukar luta sig mot EU-kommissionens vägledningar, kan det ändå spela roll, säger Naturskyddsföreningens jurist Oscar Alarik.

– På något viss har ju de här argumenten som framförs kommissionens stöd. Det är ganska tungt när det gäller hur medlemsstaterna sedan väljer att tillåta eller inte.

Hur ser du då på att det här dokumentet har kommit till?

– Jag tycker att det är illa. Jag tycker att det här dokumentet kanske inte borde ha tagits fram. I sig kan det ställa till problem att det finns en vägledning för att göra sådana här saker. Jag tycker inte överhuvudtaget att man bör bryta i Natura 2000-områden. Jag har väldigt svårt att föreställa mig att det skulle kunna gå att göra utan att det skulle bli några stora skador på naturmiljöerna, säger Oscar Alarik.