Många patienter är nöjda med specialistvården

2:14 min

Patienter som söker specialiserad sjukhusvård är i stort sett nöjda med den vård de får. Det framgår av den nationella patientenkät som Sveriges kommuner och landsting har genomfört med 125 000 patienter.

SKL:s vd Håkan Sörman är glad över resultatet.

– Det känns roligt. Vi kunde se i våras att primärvården hade bra resultat och att förtroendet bland folk har ökat under åren. Det gäller även sjukhusvården. Det är klart att det är roligt. Samtidigt finns det delar av den här rapporten som vi vill lyfta fram som förbättringsområden, säger han.

Det som SKL:s vd kallar förbättringsområden rör främst väntetider och information till patienterna, till exempel om läkemedelsbiverkningar.

Att väntetiderna och tillgängligheten är problematiskt för patienterna är inget som Håkan Sörman är överraskad över.

– Inte förvånad kanske, men det är icke desto mindre viktigt att vi jobbar mer med det. Men det är en bra utgångspunkt att vi har ett så bra förtroende, att befolkningen visar så uppenbart att man ändå tycker att man bemöts på ett bra sätt och att man har förtroende för dem som man kommer i kontakt med i vården. Det är en väldigt bra utgångspunkt. Det är svårare att hantera om man inte har det från början, säger han.

19 landsting har ingått i enkäten. De som saknas är Stockholm och Norrbotten.

Men enligt Håkan Sörman är skillnaderna mellan landstingen inte så stora att det skulle ha gjort någon skillnad om de var med.

Nu ska resultaten analyseras, jämföras och diskuteras ute i landstingen. Senare ska man upprepa undersökningarna för att kunna se skillnader över tid.

Men man kommer inte att utveckla frågeformuläret till att också omfatta vad patienterna tycker om vårdens kvalitet, den kanske viktigaste faktorn vid ett besök i vården.

– Det är nog svårt för patienterna att svara på det egentligen. Vi mäter kvalitet på väldigt många andra sätt, framför allt i våra öppna jämförelser. Det är ett sätt att fokusera på det. Här är det mer den upplevda kvaliteten på andra sätt som vi har ställt frågor kring. Det är också första gången som vi gör det här gemensamt i nästan alla landsting.

Vore det inte ganska intressant att få veta om patienten tycker att hon blev bra eller åtminstone bättre?

– Jo, det är klart att det är. Frågan är om man inte ändå fångar rätt mycket av det när man ställer frågor kring hur man uppfattar sitt bemötande och den typen av frågor som ställs i den här enkäten. Jag tycker att man fångar en del av det, säger Håkan Sörman, vd vid Sveriges kommuner och landsting.