SOCIALSKANDALEN I MARK

Personal hotad efter granskning

Socialkontoret i Mark har blivit hotat efter reportaget i Uppdrag Granskning om de två fosterbarnen som socialen omhändertog under uppmärksammade former. Boråspolisen utreder hoten. Samtidigt förbereder socialen i Mark att ta in två superhandläggare som ska utreda vad som ska hända med de två fosterbarnen.

Socialkontoret i Mark tvingas arbeta för högtryck, två veckor efter att Uppdrag Granskning tog upp fallet med de två fosterbarnen. Och man arbetar under press, dels finns det hot mot socialkontoret och dess anställda som man inte vill kommentera alls.

Dels har man flera tunga arbetsuppgifter som måste bli klara den närmaste tiden.

Redan nu på torsdag får politiker en preliminär rapport från den konsult som utrett situationen på individ- och familjeenheten. Vid ett extrainkallat informationsmöte med socialnämnden får politikerna en första indikation hur situationen ser ut. 

De två chefer som är avstängda har fått förlängd avstängning fram till den 12 november, innan dess måste troligen ett beslut fattas om deras framtid. De socialdemokratiska politikerna som hoppat av har lagt en mycket tung skuldbörda på de båda cheferna, så tung att det torde vara svårt för socialchefen Magnus Andersson, som har det formella ansvaret för deras framtid, att inte sparka de båda.

Under nästa vecka tillsätts formellt två superhandläggare som ska utreda de två fosterbarnens framtid. Enligt Magnus Andersson har man anlitat två utomstående handläggare att handlägga barnens framtid, och var de ska tillbringa sin fortsatta uppväxt.

Dessutom ska socialförvaltningen svara på den kraftiga kritik som socialstyrelsen har riktat mot förvaltningen och nämnden för de många brister som uppdagats i handläggningen av ärenden som rör barn. 200 ärenden ska gås igenom och svaret ska behandlas av socialnämnden vid ett extrainkallat nämndmöte. 

En enkät till 400 berörda har också skickats ut för att socialförvaltningen ska få en uppfattning om hur de som har kontakt med förvaltningen uppfattar kontakterna.

Hoten mot socialförvaltningen har vidarebefordrats till polisen där det nu är polisen i Borås som tagit hand om fallet. Vilka försiktighetsåtgärder som anställda på socialförvaltningen har tvingats till, vill inte socialchefen Magnus Andersson kommentera.