Riksbankens ledning var oenig om räntehöjning

1:28 min

Det var en oenig Riksbanksdirektion som för två veckor sedan beslutade att höja räntan med 0,25 procentenheter till en procent. Det visar protokollet som blev offentligt i dag.

Räntan höjdes men räntebanan sänktes vid det senaste mötet. Det betyder att räntan troligen inte kommer att höjas till de nivåer om tre år som en majoritet i riksbankens direktion tidigare flaggat för.

Riksbankens ledning fortsätter att vara oenig och delad mellan de fyras gäng som vill gå fram med stegvisa höjningar och de två som säger emot och reserverar sig.

En av de två, Lars E.O. Svensson, stack ut hakan rejält vid det förrförra mötet när han ansåg att Riksbanken hade fel och marknaden hade rätt om antagandet om räntebanan. I dag är reaktionen på marknaden ingen alls efter att aktörerna har läst igenom protokollet.

Lars E.O. Svensson sa vid beslutssammanträdet för 14 dagar sedan att den förändrade reporänte-banan är en kompromiss mellan marknads förväntningar och det orealistiska huvudscenariot. I praktiken skiljde det nästan två procent mellan de två alternativen. Nu är skillnaden ungefär en procent. Riksbanksledningen är dock till synes överens om att svensk ekonomi utvecklas starkt.

Den globala återhämtningen har bidragit till att världshandeln stiger, vilket gynnar svensk export. En kombination av starka offentliga finanser, ett högt hushållssparande och optimism bland hushållen skapar förutsättningar för stigande konsumtion.

Den breda uppgången i svensk ekonomi bidrar också till att sysselsättningen ökar snabbt. Men utvecklingen i omvärlden är fortsatt osäker.

Återhämtningen i USA kommer att ta tid och de stora finanspolitiska åtstramningarna i flera europeiska länder dämpar tillväxten i Europa. En långsam återhämtning i dessa länder medför ett måttligt inflationstryck och låga omvärldsräntor. Orden är Riksbankschefen Stefan Ingves.

Dessutom har hushållens skulder ökat påtagligt under senare år. Om skulderna under en längre tid fortsätter att öka väsentligt snabbare än inkomsterna finns det risk för att obalanser byggs upp i den svenska ekonomin, konstaterade Stefan Ingves.