Nationalno

Neve zakonia te kere ID-karta

Nevo regulo te shaj po sig te kere jekh nevi ID-kort ja se ligitimacia kotar o Skatteverket.

Akala neve regulija vi ka keren maj kolaj te djanolpe kotar o manusha save sas haramome ando Migrationsverket, thaj shaj kerolpe po sig thaj maj kolaj kontrola pa individengo indentiteti kana roden te keren nevi ligitimacia.

Anglal sas maj phare trubuna tuke but ljila sar so si intygsgivare duj mansush save phenen kon san te shajk keras jekh ID-kort jase ligitimacia.

Kotar o oktobari chon kana ljiljape akava regulo ando Skatteverket alje 10 000 neve rodimata te kerolpe ID-kort.