mona sahlin hade motståndare inom partiet från början

ازآغاز مخالفت هایی در برابر مونه سلین وجود داشت

در مورد تصمیم کناره گیری مونه سلین و رویداد های اخیر در داخل حزب سوسیال دموکرات خواهان نظر عباس زرین پور، عضو رهبری شورای شهر این حزب، در یوتیبوری شدیم.(سخنان وی را در فایل صوتی بشنوید.)

shakila.edizada@sr.se