Anders Borg: "Euron är inte hotad"

Den irländska krisen kastar sin skugga över EU:s finansministermöte i dag. Men Sveriges finansminister Anders Borg håller inte med dem som anser att krisen är ett hot mot hela eurosamarbetet.

Den irländska krisen kastar sin skugga över EU:s finansministermöte i dag. Men Sveriges finansminister Anders Borg håller inte med dem som anser att krisen är ett hot mot hela eurosamarbetet.

– Läget är allvarligt, men min bedömning är att euron är en så betydelsefull tillgång att den kommer att bestå även i framtiden, säger Anders Borg.

Irlands banksektor är riktigt illa ute efter att landets stora fastighetsbubbla sprack under finanskrisen. Irländska staten måste nu pumpa in hundratals miljarder kronor för att rädda bankerna, och det är den främsta orsaken till den nu akuta statsfinansiella krisen.

Den irländska statsskulden är redan mycket större än vad EU:s regler tillåter, och den växer snabbt eftersom årets budgetunderskott för Irland lär hamna på över 30 procent, vilket är ett dystert efterkrigsrekord för Europa.

Än så länge har Irland valt att inte be om ett räddningspaket liknande det som Grekland fick i våras, men bland annat EU-kommissionen jobbar nu alltmer intensivt för att ha de tekniska lösningarna på plats om och när Irland kommer in med en begäran om akut ekonomisk hjälp.

Sedan några veckor skissar EU:s ledning på en permanent räddningsfond som ska kunna hjälpa länder i så här allvarlig kris.

I dag presenterade Anders Borg ett förslag på modell för finansiering av räddningsfonden, den går ut på att de länder som har låg statsskuld ska betala lite eller inget till fonden, medan hårt skuldsatta EU-länder ska betala betydligt mer.

– Det kan inte vara så att de mest välskötta länderna alltid får bära den tyngsta bördan, utan det bör också vara de länder som bidrar till osäkerheten som bidrar till finansieringen, säger Anders Borg.

I det räddningspaket som Grekland fick i våras är det eurozonens jätte, Tyskland, som betalar klart mest, eftersom landet har den största ekonomin.

Samtidigt har Tyskland en relativt väl fungerande ekonomi, och enligt Anders Borgs nya modell skulle troligen Tyskland om några år behöva betala en lite mindre andel av ett möjligt räddningspaket till något krisland.

Den svenske finansministern hoppas att hans idé ska vinna gehör inom EU.

– Nu har vi en process framför oss och vi får se hur snabbt den kan tas framåt. Men det är viktigt att tidigt komma med inspel i en sådan diskussion, säger Anders Borg.

Alltmer tyder nu på att krislandet Irland snart kommer tvingas ansöka om ett räddningspaket från EU, europeiska centralbanken och valutafonden IMF, liknande det stöd som Grekland fick i våras.

I gårkväll sade företrädare för eurogruppen att arbetet intensifieras när det gäller att förbereda för en akut ekonomisk hjälp till Irland.

I dag säger också den brittiske finansministern att trots att Storbritannien inte ingår i eurosamarbetet så vill landet ställa upp om grannlandet ber om hjälp för sin krisande banksektor.

Den brittiska viljan att hjälpa beror, i alla fall delvis, på att just brittiska banker hör till de mest riskutsatta i den irländska bankkrisen. Men vad gäller svenska skattebetalare ser inte Anders Borg att de kommer påverkas av ett eventuellt räddningspaket för Irland.

– Som det nu ser ut så förs den här diskussionen helt i eurogruppen, och om det är det som är grunden för diskussionerna så är det högst naturligt att det är de som bär det finansiella ansvaret för detta.

Hur aktuellt är något bilateralt bistånd från Sverige?

– Just i dag är det inte aktuellt, säger Anders Borg.