SOCIALSKANDALEN I MARK

Hård kritik mot socialledning

Svidande kritik mot ledning och chefer på individ- och familjeomsorgen i Mark. Idag kom den rapport som en extern konsult gjort om den pressade socialtjänsten, och främst är det cheferna som nu får stå till svars.

På uppdrag av Marks kommun har en extern konsult granskat hur arbetssituationen har varit inom individ och familjeomsorgens enhet för barn och familj. Idag kom konsultens rapport, och domen är hård.

Cheferna: "Det får du klara själv"
Det är främst cheferna som kritiseras av de socialsekreterare, socialpedagoger och övrig personal på enheten som fått ge sin syn på varför arbetet inte fungerat.

Den bild som ges är att de numera avstängda cheferna inte gett medarbetarna rätt stöd för att de ska kunna utföra sitt jobb. En del har inte heller vågat be om hjälp när de handlagt svåra ärenden eftersom de tidigare mötts av negativa reaktioner från ledningen.

I rapporten nämns händelser som upplevts som rena trakasserier. När medarbetare bett om hjälp så har man fått till svar att "det får du klara själv", och en del har uppmanats att sluta om de framfört synpukter eller klagomål.
Följden har blivit att medarbetarna tvingats forma sina egna arbetsrutiner och arbetssätt.

Villl ha ny ledning
Konsulten anser att ledningen brustit i sitt ansvar och att kommunen bör se över ledningstjänsterna för barn- och familjeenheten.

"Med tanke på den starka kritiken mot ledningen bör kommunen värdera om det alls är möjligt att med nuvarande ledning komma tillrätta med den nuvarande arbetssituationen".

Ungefär hälften av medarbetarna som intervjuats säger vidare att det är bra om det nu kommer en ny ledning till avdelningen.

Uppföljning hinns inte
Förutom kritik mot ledningen så framkommer det också i rapporten att drygt en tredjedel av de anställda inte hinner följa upp ärenden som de borde - exempelvis när det gäller att göra överväganden vid placeringar utanför hemmet.

Nästan samtliga säger att de anser att Socialstyrelsen tyvärr haft rätt i sin skarpa kritik, men en del av säger samtidigt att det var värre än de själva trodde.