sediq barmak och hans förväntningar från sina filmar

صدیق برمک از ساختن فلم های خود انتظار کم ندارد

17 min

صدیق برمک، کارگردان سینمای افغانستان، به صورت کلی مخاطب وسیع و جهانی را برای ساختن فلم های خود در نظر می گیرد، فلمی که تماشای آن هر بیننده ای را منقلب کند. فلم هایی که هدف شان تنها یک گروه کوچک است در برنامه های فلم سازی صدیق برمک جای ندارد.
فلم های "جنگ تریاک" و "اوسامه"  که چندین جایزه را از آن خود کرده است، صدیق برمک را خوشحال می کند، نه به خاطریکه او خودش این فلم ها را ساخته است، بلکه برای وی پروراندن امید های فلم سازان تازه کار با ارزش تر است. نو پا گذاران افغان کار های سینمایی می توانند این آرزو را در خود بپرورانند که کار خوب و ارزشمند، از طرف مردم و هنر دوستان قدر می شود. به این ترتیب برداشتن قدم های بلند به سوی کار پر محتوا در سینمای افغانستان تقویت می یابد.
به عقیده صدیق برمک نمایش فلم های فرهنگ های بیگانه در افغانستان، نوع تبادله فرهنگی است که نمی توان از آن جلوگیری کرد، بلکه باید روش های مثبت استفاده از این تبادله را یاد گرفت. وی همچنین اضافه می کند که اگر سینمای افغانستان می خواهد در بین مردم جا داشته باشد، حرف بلند و سخن با ارزش بزند.