Lärbro

Nordkalk vill bryta vid Hoburgsmyr

2:54 min

Nordkalk vill utreda möjligheten att bryta kalksten i ett täktområde i anslutning till naturreservatet Hoburgsmyr, i Lärbro. I dag torsdag träffar Nordkalk länsstyrelsen för ett tidigt samråd.

Företaget vill göra sju nya provborrhål i anslutning till Hoburgsmyrsområdet. Därefter kan bolaget bedöma om det är miljömässigt säkert att ansöka om att bryta kalksten.

Hoburgsmyr är, enligt länsstyrelsen, en av norra Gotlands största opåverkade myrar och hyser dessutom ett av landets rikaste bestånd av den sällsynta orkidén kärrnycklar.

Det Nordkalk vill bryta ut är "den yttre linsen" som befinner sig utanför Littorinavallen där man, enligt bolaget, har en förhållandevis liten tillrinning in till Hoburgsmyren. Nordkalk utgår från teorin att "det kommer påverka den totala tillrinningen i begränsad utsträckning".

Borrhålen är tänkta att bli cirka 14-15 meter djupa, det vill säga ner till den nuvarande täktbotten i Klinthagenbrottet som angränsar till Hoburgsmyr. Nordkalk räknar med att det finns cirka en miljon ton kalksten i det nu intressanta området. Det motsvarar ungefär en halv årsproduktion av det som Klinthagstäkten producerar idag.

I de provborrhål som Nordkalk vill göra skall det bland annat utföras "pulstest" för att bestämma kalkberggrundens genomsläpplighet. Genom att snabbt pumpa ur de olika borrhålen var för sig kan man se hur snabbt tillrinningen sker.

Borrhålen är också tänkta att användas vid en eventuell framtida brytning "så att man omgående kan få en indikation kring huruvida de inre borrhålen närmast myren påverkas vid brytning av kalkstenen ute i linsen varpå brytningen i sådana fall bör avbrytas", står det i ett PM kring de planerade provborrningarna vid täktområdet i anslutning till Hoburgsmyr.

"Provhålen föreslås således bli en aktiv del av ett framtida kontrollprogram där bolaget mer noggrant följer hur brytningen eventuellt påverkar den angränsande myrmarken långt innan en skada hinner ske", står det vidare.