Valdemarsvik

Musslor övervakar miljön

1:14 min

Miljöövervakningen när det gäller oljeutsläpp i svenska vatten ska bli bättre. Blåmusslor som samlats in i bland annat Valdemarsvik, kan användas för att mäta gifthalten både innan och efter ett oljeutsläpp.

På 17 platser längs den svenska kusten har Naturhistoriska riksmuseet samlat in blåmusslor. Om det sedan sker ett utsläpp i närheten ska man återigen samla in musslor på samma plats och genom analyser jämföra halterna av miljögifter från de båda insamlingarna.

Resultaten från provtagningen kan då tala om hur stor mängd miljöfarliga ämnen från oljan som tagits upp av musslorna, det ger en bild av hur mycket giftiga ämnen som läckt ut och som också kan tas upp av andra organismer i havet. Att man använder just blåmusslor har att göra med att det är en art som filtrerar mycket vatten, det säger Sverker Evans som jobbar med miljöövervakning på Naturvårdsverket.

– Så den filtrerar kopiösa mängder vatten och lagrar då de här polyaromatiska kolvätena i sin lever, kontaterar Sverker Evans.

Det är alltså framför allt PAH:er, polycykliska aromatiska kolväten, som bland annat finns i olja som man letar efter. Det är en stor grupp ämnen som både är miljö- och hälsofarliga. Att man vill utöka miljöövervakningen i Östersjön har att göra med den allt mer intensiva fartygstrafiken och den ökade risken för oljeutsläpp, inte minst från Ryssland som transporterar stora mängder olja ifrån hamnen Primorsk i Finska viken.

På de platser där det inte finns blåmusslor, som i Bottenviken, föreslår Naturhistoriska riksmuseet att man istället ska använda det lilla kräftdjuret skorv, men Naturvårdsverket har inte tagit beslut om det än.

Bland de platser där man samlat in blåmusslor i Östersjön finns Simpnäsklubb i Stockholms skärgård, Kvädöfjärden i Östergötland och Östergarnsholm på Gotland.