''Kommunen är nonchalant''

Gotlands kommun är en ekokommun, men uppträder mycket nonchalant och provocerande mot oss lantbrukare. Det anser Allan Kolmodin i Hörsne
, sammankallande för dikningsföretagen i Gothemsåns avrinningsområde. Anledningen till ilskan är en nyuppförd infiltrationsanläggning vid Hallfose i Dalhem. En anläggning som, enligt Kolmodin, kommer att innebära ytterligare utsläpp av närsalter i kanaler och åar på grund av markens genomsläpplighet. Anläggningen ligger dessutom så nära kanalen att maskiner inte kommer fram vid rensningsarbete. Allan Kolmodin påpekar att lantbrukarna själva står för rensning och underhåll av kanaler och anser att de mesta föroreningarna kommer från kommunala och enskilda utsläpp.