Radioteknisk ordlista A-Ö

A/B stereo  Stereoupptagningsteknik med två mikrofoner placerade med ett visst avstånd mellan varandra (ca 19 cm eller mer). Stereoverkan bygger på fas- och tidsskillnader. A/B-stereo ger en relativt bred stereobild som i vissa lägen blir mindre bra i mono. Se även X/Y Stereo.

Absorbent  Material som ”suger åt sig” (absorberar), exempelvis infallande ljudvågor. Graden av absorption beror såväl på materialets beskaffenhet som frekvensen på det infallande ljudet. 

A/D-omvandlare  Analog/digital omvandling av elektriska spänningar till digital information (ettor och nollor)

AES/EBU  eng. förkortning  Audio Engineering Society/European Broadcasting Union. AES = internationell sammanslutning av ljudtekniker. EBU = sammanslutning av europeiska Radio/TV bolag. Förkortningen är även benämning för ett standardiserat gränssnitt (Interface) för överföring av digital information.

Akustik  Läran om ljudet (exempelvis i olika miljöer)

Akustisk återkoppling  s.k. rundgång eller feedback. Uppstår bl.a. när en mikrofon kommer för nära en högtalare där mikrofonsignalen matas ut. Signalen ”går runt” i ett kretslopp tills det uppstår ett tjut. 

Ambiense  ”omgivande akustik”. Benämning på den omkringvarande akustiska miljön. Kan benämnas som ”död”, ”levande”, ”torr” etc.

Amplitud  Kurvutslag räknat från nollgenomgången i en signal med växlande polaritet. Maximal amplitud motsvarar signalens toppvärde = maximal ljudstyrka.

Amplituddiskret  Kurvutslag som bara kan anta ett visst antal förutbestämda nivåsteg (kvantiseringsnivåer). Motsats Amplitudkontinuerlig.

Amplitudkontinuerlig  Kurvutslag som kan anta vilket värde som helst inom ett min- och maxvärde. Motsats Amplituddiskret.

Analog  Ett analogt skeende kan anta vilken värde som helst inom en tids- eller nivåram. Motsats digital.

Armstrong, Edwin H (- 1954), amerikansk fysiker och en av radioteknikens förgrundsgestalter vid sidan av Guglielmo Marconi, Heinrich Hertz och James Clerk Maxwell. Utvecklade den typ av FM-radio som idag är den nästan allenarådande. De grundläggande principerna för denna teknik inlämnades och patentsöktes 1933.

ATRAC eng. förkortning Adaptive Transform Acoustic Coding. System för bitreduktion med förhållandet 5:1 och bithastigheten 154 kbit/sek. Används i Mini Disc-systemet. Se även MD.

Average eng. medelvärde, genomsnitt. Metod att bl a hantera fel i digitala ljudsystem. Ett felaktigt eller saknat samplevärde ersätts av medelvärdet av närmast omkringliggande värden.

Balanserat system  Signalsystem som består av dubbla ledare + skärm. Det balanserade systemet används för avskärmning av omgivande störningar (nätbrum, radiovågor etc). Ett balanserat system kräver speciell elektronik (eller transformatorer) i båda ändar.

Bandbredd  Betecknar ett frekvensomfång begränsat av en lägsta och högsta frekvens. Kan även beteckna hastigheten i en dataöverföring.

Bashöjning  Förstärkning av låga frekvenser i samband med att en mikrofon placeras nära ljudkällan. Kallas även proximity-effekten.

Binära talsystemet  Talsystem som bygger på talbasen 2, där en siffras tyngd (värde) ändras med en faktor 2 för varje steg åt vänster (fördubbling).

Binär kod  Benämning för ”ettor och nollor”, dvs det binära talsystemet. Används i digital- och MIDI-teknik.

Binary eng binär. Tvåfaldig. Kan anta ett av två möjliga värden. Det binära talsystem har basen två.

BIT eng. förkortning Binary Digit. Binär siffra, d v s en etta eller nolla.

Bithastighet Antalet bitar per sekund i en dataöverföring, exempelvis 128 000 bitar/sek = 128 kbit/sek.

Bitreduktion  Avancerad form av reduktion av ljuddata, som syftar till att minska datamängden utan att ljudkvaliteten påtagligt försämras. Utnyttjar bl a hörselsinnets maskerings-effekter och andra psykoakustiska fenomen. Kallas även Low Bit Rate Coding och snålkodning. Används bl a inom Sveriges Radio.

Bitström  Flöde av ettor och nollor.

Brum  Oftast lågfrekventa störningar från exempelvis nätfrekvensen (50Hz) och dess övertoner. Brum uppstår  bl.a. i samband med dåligt skärmade eller felaktigt lödda signalsladdkopplingar som kommer i närheten av nätkällor. Högfrekvent brum kan även uppstå i närheten av radioanläggningar. 

Brus  Allmän benämning på oregelbundna störningar av en icke bestämd frekvens.

Brusavstånd (Signal/brusavstånd)  Tillgängligt dynamikomfång. Skillnaden mellan gräns för överstyrning (distorsion) och avstånd till dess att bruset dominerar programmets svagaste nyans. Mäts i dB.

Buffertminne  Minne av primärtyp (arbetsminne) där digital information kortvarigt lagras vid utläsning. Utjämnar oregelbundenheter i ett dataflöde.

Byte  Datateknisk term som anger ett dataord bestående av 8 bitar (ettor eller nollor).
BWF ett ljudfilformat som används inom broadcasting och arkivbranschen. Bygger på Microsoft Wave-format.

Cardioid  Se Njure eller Riktningskarakteristik

CD eng  Compact Disc (kompaktskiva). Finns i flera standarder; Red Book, Yellow Book, Green Book, Orange Book, White Book.

CD-I eng. förkortning CD-Interactive. Används ofta i multimediasammanhang. Spelas in enligt Green Book.

CD-R eng. förkortning CD-Recordable. Inspelningsbar CD (endast en gång). Spelas in enligt Orange Book.

CD-RW eng. förkortning CD-ReadWritable. Inspelnings- och raderbar CD som kan användas flera gånger.

CD-ROM eng. förkortning CD-Read Only Memory. CD för datalagring som endast kan läsas. Spelas in enligt Yellow Book.

CD-V eng. förkortning CD-Video. För inspelning av videosignaler. Spelas in enligt White Book.

CIRC eng. förkortning Cross Interleaved Reed Solomon Code. Felkorrigeringsalgoritm som bl a används i CD-systemet.

Cocktailparty-effekt  Människans förmåga att med sin hörsel ”välja ut” olika ljud i exempelvis en folksamling.

D/A-omvandlare  Digital/analog omvandling där digital information (ettor och nollor) görs om till analog spänningsinformation.

 eng. förkortning Digital Audio Broadcasting. Digital ljudradio med nästintill CD-kvalitet. Den största skillnaden jämfört med vanlig analog FM-radio, där varje programkanal sänds på egen sändare på egen frekvens, är att man i DAB kan sända ett flertal programkanaler i en så kallad ”ensemble” över ett knippe frekvenser. Man använder en bitreduceringsalgoritm som reducerar datamängden med cirka 80%. Dataströmmen som sänds ut fördelas över ett antal bärvågor tillsammans med en felrättande kod vilket slutligen resulterar i en signal med stor störtålighet. Förutom själva programljudet kan också annan information sändas med DAB, såsom text, grafik eller till och med rörlig videoinformation. I en DAB-ensemble ingår även en gemensam meddelandekanal för t.ex. trafikinformation. Denna informationskanal kan lyssnaren själv välja att aktivera eller av-aktivera.

DAT  eng. förkortning Digital Audio Taperecorder. Digital ljudbandspelare för 2 ljudkanaler.

dB  förkortning av decibel. Ett dB-värde anger ett logaritmiskt förhållande mellan två värden.  dB-värdet måste alltid refereras till en referensnivå, exempelvis dBu, dBV eller dBm. dB(A) anger en ljudnivå relaterad till en standardiserad mätkurva (vid bullernivåmätning i en lokal).

DCC  eng. förkortning Digital Compact Cassette. Digital kassettbandspelare som lanserades 1992, men som aldrig slog igenom.

Decoder  eng. ”avkodare”. Krets som återskapar ljud från digital information. Kan även vara krets som expanderar en komprimerad analog signal. Se även Brusreducering

Destruktiv redigering  Begrepp inom hårddiskredigering som innebär att den lagrade informationen påverkas. Motsats Icke-destruktiv redigering.

Digitalt ljud  Begrepp som avser en digital beskrivning av ett analogt ljudförlopp. I allmänt tal ”ettor och nollor”. Beskrivningen kan enbart anta vissa förutbestämda värden vid förutbestämda tidpunkter. Beskrivningen är diskret.

Digital Input/Output  Digital in och utgång i samma anslutning.

Diskret  ”Åtskild”. Se även Digitalt ljud

Distorsion   ”Förvrängning” av ljud. Generell benämning för ljud som ”låter illa” eller ej överensstämmer med originalljudet. Distorsion erhålls exempelvis vid för stark utstyrning i förstärkarkretsar eller inspelning på band. Linjär distorsion innebär att vissa frekvenser försvagas eller förstärks i ett överföringssystem. Icke linjär distorsion innebär att det uppstår ej önskvärda övertoner i en återgivningskedja.

DSP  eng. förkortning Digital Signal Processing. Digital signalprocessning. benämning för hårdvara som är en liten dator som utför en begränsad uppgift i en apparat.

DVD eng. förkortning Digital Versatile Disc. Liknar en CD, men har en mycket högre packningstäthet, ända upp till 17 Gbyte. Används oftast för digital video. Kan ej spelas i vanliga CD-spelare.

Dynamik  Förhållandet mellan den starkaste och svagaste signalen i ett programmaterial. Ej att förväxla med signal/brusavstånd.

Dynamiska mikrofoner  Robust mikrofon vars membran är mekaniskt kopplad till en spole som kan röra sig i ett magnetfält. Vid rörelse uppstår en spänning över spolens två poler som står i direkt proportion till det infallande ljudets styrka och frekvens. Fullständig benämning är Elektrodynamisk mikrofon.

Efterklang  Täta ljudreflektioner som tillsammans bildar en efterklang till ett direktljud.

Efterklangtidstid  Tiden från det direkta ljudet till det att efterklangen har skjutit till en viss nivå 60 dB under sitt första värde eng RT 60.

Eko  Tidsfördröjd ljudsignal (>80 ms) som uppfattas som en eller flera repetitioner.

Elektretmikrofon  Förenklad typ av kondensatormikrofon, där kondensatorplattorna förses med en permanent elektrisk laddning redan vid tillverkningen. En elektretmikrofon kräver därför enbart en driftsspänning till förstärkaren (batteri, ca 1,5V)

Elektrodynamisk mikrofon  Fullständig benämning för dynamisk mikrofon.

Elektrostatisk mikrofon  Fullständig benämning för konden-satormikrofon.

Enkoder  eng. ”kodare”. Krets som kodar (anpassar) digitala ljuddata för ett specifikt format vid lagring eller överföring. Kan även vara en krets som komprimerar en analog signal. Se även brusreducering.

Equalizer  Tonkontroller för olika frekvenser. En grafisk equalizer medger korrigering i flera frekvensband.

Error  eng. fel. Begrepp inom digital signalhantering. 

Expander  Elektronisk utrustning som vidgar dynamiken i en programsignal, d v s ökar spannet mellan den svagaste och starkaste nyansen i originalljudet.

Felkorrektion Övergripande benämning på kretsar inom digitaltekniken som korrigerar felaktigheter i den digitala signalen.
Felskydd  Metod att upptäcka och korrigera fel i en digital signal.

FM-radio Innebär att man låter sändarens bärvågsfrekvens påverkas analogt med ljudsignalens frekvens- och styrkevariationer. Detta till skillnad mot den äldre AM-tekniken där man låter ljudsignalens styrke- och frekvensvariationer analogt påverka sändarbärvågens styrka. Fördelen med FM-radio, jämfört med AM-tekniken, är i första hand att störningar lättare kan utsläckas på mottagarsidan med ett renare klarare ljud som resultat.

Frame eng. ruta, ram. Benämning på ett block med digitala ljuddata.

Frekvens  Antal svängningar per sekund. Anges i Hertz. 1 svängning per sekund = 1 Hz. Kan även anges som perioder/sekund eller cykler/sekund. Frekvensen anger även tonhöjden i ett ljud. 440Hz = normal A.

Frekvensgång  Variationer i återgivningsnivå mellan olika frekvenser. En ”rak” frekvensgång återger alla frekvenser lika starkt (+/- 0 dB)

Frekvensomfång (Frekvensband) Området mellan två angivna frekvenser i en frekvensskala. Frekvens-omfånget måste alltid anges med ett toleransvärde (+/- dB) för att bli relevant, exempelvis 20-20 000Hz  +/- 3dB.

fs eng. förkortning sampling frequency.  Samplingsfrekvens = antalet mätningar per sekund.

FS eng. förkortning Full Scale. Full utstyrning i ett digitalt system, 0 dB.

Fyrkantvåg  Grundvågform som kan genereras i en tongenerator i en synt. Låter ungefär som en klarinett.

Förförstärkare  Förstärkare (försteg) med uppgift att åstadkomma en tillräcklig spänningsförstärkning (med rätt frekvenskarakteristik) så att signalen direkt kan anslutas till en s.k. effektförstärkare (slutsteg).

Förlyssning  Möjlighet till lyssning utan att exempelvis en regel eller volymratt dras upp. Se även Cue.

Gain  eng. Förstärkning, ökning.

Grundton  Den första och lägsta deltonen i ett ljud (eller klang). Grundtonen är i allmänhet den starkaste. Se även Övertoner.

Gränssnitt  eng Interface. En standardiserad kontaktyta mellan två enheter. Innefattar såväl de fysiska kontakterna som formatet på den digitala signalen.

Harmonisk distorsion  Ljudförvrängning, s k  klirr, i återgivningen  som förorsakas av tillfogade övertoner i återgivningskedjan, men  som inte finns i ursprungsmaterialet. Kallas även icke-linjär distorsion.

Headroom  Begrepp som anger överstyrningsreserven, d v s området som en signalnivå kan öka innan en viss grad av distorsion inträder.

Hertz  Enhet för frekvens. Anger svängningar per sekund. Efter den tyska fysikern Heinrich.

Huvudmikrofon  Upptagningsprincip där en mikrofon (oftast en stereomikrofon) används för att uppfånga en hel orkester- eller ensembleklang. Kombineras ofta med stödmikrofoner på ljudsvaga instrument.

”Hål i mitten”  Brist i stereoljudbilden som beror på att vänster och högerkanalerna dominerar så att de förefaller att inte återge samma objekt. Ljudbilden erhåller även ett ”hål i mitten”. Effekten kan uppstå vid för stort avstånd mellan ett s.k. A/B mikrofonpar.

Högpassfilter  Filter som skär lågfrekvent ljud (under ex. 100Hz) och släpper igenom högre frekvenser.

Hörseldiagram  Diagram som visar hörselsinnets känslighet för olika ljud vid varierande frekvens och nivå. Kallas även Hörselyta

Hörtröskel  Hörbarhetsgräns. Den lägsta ljudnivå som vi kan uppfatta.

IC  eng. förkortning Integrated Circuit. Integrerad krets.

Icke destruktiv redigering  Begrepp inom hårddiskredigering som innebär att lagrad information ej påverkas. I stället hämtas informationen från disken och redigeras samman  i olika primärminnen.

IEC  eng. förkortn. International Electrotechnical Commission. Organ för standardisering av elektro-tekniska prestanda/värden, bl.a. en frekvenskorrektion för in- och avspelning på bandspelare. Se även AES CCIR, DIN, ITU och NAB.

Impedans  Växelströmsmotstånd, mäts i ohm. Tre typer av impedans kan definieras: Ingångsimpedans: Den impedans som finns mellan stiften i förstärkarens ingångskontakt. Utimpedans: Den impedans som finns mellan stiften i förstärkarens utgångskontakt när den är obelastad. Belastningsimpedans: Den impedans som en förstärkares utgång bör anslutas till.

Input  eng. Ingång.

Interferens  Konflikt eller störningar mellan akustiska eller elektriska vågor.

Interleaving  eng. flätning. I digitalsammanhang en tidsmässig omstuvning av den samplade informationen. Tack vare omstuvningen kommer t ex en drop out att fördelas över flera digitala ord eftersom ljudbitarna inte ligger bredvid varandra.

Intermodulation  Distorsionsform som kännetecknas av att två eller flera toner moduleras samman och bildar nya toner, vars frekvenser är summan och/eller  skillnaden av de ursprungliga tonerna. Intermodulation mäts i % av referenstonen.

Interpolering  Ungefärlig beräkning av ett värde mellan två kända värden. Används inom digitaltekniken när det saknas bitar i den binära koden.

ISDN eng. förkortning Integrated Services Digital Network. Datanät för överföring av exempelvis digitalt ljud. Överföringen är bitreducerad. Används ofta inom Sveriges Radio vid överföringar från tillfälliga sändningsplatser till radiostudion.

ITU-R  Internationella Teleunionen Rundradio, nytt namn på tidigare CCIR.  Organisation för internationell radiokommunikation.
Jitter  Tidsvariationer hos en digital signal, exempelvis hos samplingsfrekvensen eller mellan enskilda databitar. Kan uppstå såväl internt i digitala apparater som på överföringar.

kByte  eng kiloByte. 1 kilobyte = 1024 bytes

Keyboard  eng Tangentbord eller manöverpanel.

Koincidensmikrofon  Speciell typ av mikrofon/mikrofonteknik där kapslarna i princip befinner sig i samma punkt. Tekniken bygger på att ljudvågen ska träffa kapslarna vid samma tidpunkt (ko = samtidig , incidens = händelse).

Kompatibilitet  Jämförbarhet, likvärdighet. I inspelnings-sammanhang används begreppet när en stereosignal jämförs med en monokopplad dito. Vid god stereo kompatibilitet ska monosignalen fortfarande ge en korrekt balans.

Komprimering Metod som minskar exempelvis storleken på en datafil. Kan vara förstörande eller ickeförstörande. Bitreduktion av ljuddata är en slags förstörande komprimering. Komprimering kan även ske av analoga ljudsignaler. Då minskas dynamiken. Se även kompressor.

Kompressor  Elektronisk utrustning som jämnar ut dynamiken hos en ljudkälla, d v s minskar skillnaden mellan det starkaste och svagaste partiet. Olika kompressionsgrader kan ställas, liksom tröskeln vid vilken komprimeringen ska börja. Jämför limiter.

Kondensatormikrofon  Högkvalitativ mikrofon vars membran består av två parallella plattor i en elektrisk krets. Vid påverkan trycks plattorna ihop, varvid kapacitansen påverkas. Kondensatormikrofoner kräver alltid en driftsspänning (phantom matning) för den inbyggda förstärkaren.

Kontaktmikrofon  Speciell mikrofontyp som appliceras direkt på ett instruments klangkropp och som då  känner av vibrationerna.

Kula  Typ av riktningskänslighet för en mikrofon. Kallas även rundtagande. En rundtagande mikrofon fångar ett ljud lika starkt oavsett frekvens eller infallsvinkel (ljudriktning).

Kvantisering  Avrundning av den samplade signalens nivå till närmaste förutbestämda värde (kvantiseringsnivå). Kvantiseringen kan även sägas vara en uppspaltning av ett kontinuerligt flöde i bestämda tidsenheter, exempelvis vid programmering av sequencers.

Kvantiseringsbrus  Ett avrundningsfel som uppstår vid kvantiseringen. Upplevs som ett brus i ljudet. Ju färre steg vid kvantiseringen, desto mera kvantiseringsbrus.

Kvantiseringsvärde I digitalsammanhang det antal ”steg” (nivåer) i amplituden som en signal  kan anta vid analog/digital omvandling. Anges i bitar, där 8 bitar betyder 256 nivåer. 16 bitar ger  65 356 nivåsteg.

Layer eng. lager, skikt. Olika digitala standarder (nivåer) under MPEG-standarden. Definierar olika typer av komprimerings-metoder och bithastigheter som drastiskt minskar datamängden i digitala ljuddata. MPEG I Layer III (oftast benämnt MP3) minskar datamängden till ca en tiondel av den ursprungliga. Sveriges Radio använder huvudsakligen MPEG I Layser II i sina digitala system (Digas).

LED  eng. förkortning Light Emitting Diods. Lysdioder.

Limit  eng. Gräns, begränsa.

Limiter  Nivåbegränsare. En limiter är i princip en kompressor med en kraftigt inställd kompressionsgrad, typ 10:1, där siffrorna anger förhållandet mellan tillförd och erhållen nivå.

Linjenivå  Signalnivå alstrad från linjekällor som mixerbord, bandspelare etc. Ca 0,3 - 2V.

Linjär  Proportionalitet mellan in och utsignal, 1:1, d v s in- och utvärden är lika stora. Begreppet linjärt ljud är också en benämning på s.k. PCM-ljud digitalt ljud som ej är bitreducerat.

Linjäritet Innebär i elektroakustiska sammanhang överens-stämmelse med originalet avseende nivå/frekvensåtergivning, där  full linjäritet motsvaras av en rät linje.

Ljud  Allmänt begrepp för vågrörelser  (tryckvariationer) i luften som vår hörsel uppfattar som ljud. Gäller dock ej infra- eller ultraljud som ligger utanför vårt hörselområde. Ljud består i allmänhet av en grundton med tillhörande övertoner.

Ljudformat Begrepp som definierar olika digitala ljudformat eller filformat, exempelvis WAV, AIFF.

Ljudhastigheten  Ca 340 m/sek i luft vid 20°. I vatten är ljudhastigheten 1 500 m/sek.

Ljudintensitetsnivå  Referensvärde för ljudintensitet: Io=  10-12 W/m2. Den lägsta nivå som vi kan uppfatta vid frekvensen 1 kHz.

Ljudtryck  Skillnaden mellan det momentana trycket i en punkt av ett ljudfält och det statiska trycket.

Loudness  eng ”högljuddhet”. Ett begrepp (eller anordning) som kompenserar det bas- och diskantbortfall som vår hörsel inför vid låga ljudnivåer.  Kan även vara en s k fysiologisk volymkontroll.

LSB eng. förkortning Least Significant  Bit. Den minst signifikanta (betydelsefulla) biten i ett binärt ord. Talpositionen med det lägsta värdet i ett binärt ord. Se även MSB.

Lågpassfilter  Filter som skär bort höga frekvenser (8 - 12kHz) och låter låga frekvenser passera.

Marconi, Guglielmo (1874-1937), italiensk fysiker, uppfinnare, nobelpristagare i fysik (1909) som brukar kallas ”radioteknikens fader”. Utförde 1895 i Bologna de första framgångsrika försöken med trådlös telegrafering. Flyttade 1896 till England och inlämnade samma år en patentansökan på trådlös telegrafi. Radioteknikens födelse brukar sättas till året 1901. Det var då som Marconi lyckades överföra den telegrafiska signalen ”S” över Atlanten från hans egen sändarstation i Cornwall och med mottagarstationen på New Foundland.

Maximal nivå  Den maximala in- eller utgångsnivån som kan tillåtas utan risk för olika former av överstyrning (distorsion)

MBWF eng. MegaByte = 1024 kByte. Filformat för multikanalsljud 5.1.

MD eng. förkortning Mini Disc. Magnetoptisk diskett (64 mm diameter, speltid 74 min) för in- eller avspelning av digitalt lagrad information. Används i speciell MD-spelare (portabel eller stationär). MD-tekniken använder kraftig bitreduktion (ATRAC) med förhållandet 5:1 och bithastigheten 154 kbit/sek.

Mikrofon  Allmän benämning på anordning som omformar ljudtrycksvariationer i luften till elektriska spänningar. ”Akustisk omformare” är en fysikaliskt vedertagen term.

Mixer  Elektronisk apparat där ljudsignaler kan blandas och påverkas.

Mixning  Balansering av olika ljudnivåer i ett mixerbord till en färdig produkt (slutmix).

Mono   Enkanalig ljudåtergivning.

MPEG eng. förkortning Motion Pictures Expert Group. Standardiseringsgrupp och format för bl a bitreducerat ljud och bild. MPEG finns i flera olika nivåer (layers) och beskriver olika komprimeringsmetoder och bithastigheter för digitala bild ljuddata.

MP3  Digitalt bitreducerat ljudformat som tekniskt tillhör MPEG I layer III. Minskar datafilen till 1/10 utan alltför stor kvalitetsförlust. 1 min ljud i stereo behöver endast ca 1 Mbyte.

MS-stereo   Stereoupptagningsteknik med en åttakopplad och mikrofon med valbar karakteristik. Kräver en speciell utrustning  i mixerbordet.

Mute  Total dämpning av ljudsignal. Uppstår exempelvis när digitala ljuddata inte kan läsas korrekt.

Mygga  Speciell mikrofon av minityp som används i exempelvis TV-sammanhang när man önskar en diskret mikrofon. Kan även användas på gitarr, kontrabas, fioler etc.

NAB eng. förkortning National Association of Broadcasters. Organisation för radio/TV bolag. Även frekvenskorrektion för in- och avspelning på bandspelare. Se även AES, CCIR, DIN och IEC.

Nivå  eng level. Signalstyrka, exempelvis spänning

Njure  Formliknelse som avser en mikrofons rikningskänslighet. Kallas även cardioid. Tar upp ljud huvudsakligen från ena hållet.

Noise  eng. Brus eller störningsnivå (akustisk eller elektrisk)

Noisegate  eng. Brusgrind. Omvänd begränsare som under en förinställd nivå inte släpper fram någon signal.

Normalisera Metod att höja nivån på en ljudfil till en viss förutbestämd nivå, exempelvis strax under 0dB. Används ofta för att få en överensstämmande nivå på flera ljudfiler.

Notch Filter  eng. Filter som verkar mycket brant inom ett smalt frekvensområde.

Nyquist-teoremet  Teorem inom digitaltekniken som säger att ”Samplingsfrekvensen måste vara minst dubbelt så stor som det frekvensomfång som ska registreras”.

Obalanserat system  Signalsystem som enbart består av en ledare + skärm. Obalanserade system är relativt känsliga för yttre störningar.

Parabol-mikrofon  Extremt riktad specialmikrofon som används exempelvis för att fånga vissa effekt- eller naturljud. Består av en konkav skärm, från vilken ljudvågorna koncentreras till en punkt där mikrofonkapseln är placerad, riktad mot skärmens mittpunkt (focus).

Parametriskt filter  Filter där ”bredden” på frekvensjusteringen (gropen eller puckeln), det s k Q-värdet kan ställas in.

Paritetskontroll  Typ av felkontroll i siffersystem.

PA-system  eng. Public Address System. Högtalaranläggning för publikarrangemang.

PASC  eng. förkortning. Precision Adapted Sub-Band Coding. Teknik för reduktion av datainformation. Användes i DCC-tekniken.

PCM  eng. förkortning Pulse Code Modulation. (Pulskod-modulation). Teknik för översättning av analoga signaler till digital information. kallas även för linjärkodat ljud.

Peak Program Meter  (PPM) Utstyrningsinstrument som mäter signalens toppvärden. Kallas även Toppvoltmeter.

Period  Tid för en komplett rörelse (vågdal + vågtopp) i ett svängande förlopp.

Permanent minne  Dataminne som inte kan ändras eller raderas. Kallas även ROM (Read Only Memory).

Phon Enhet för hörnivå. Står i en viss relation till ljudtrycksnivån vid olika frekvenser (jämför dB(A).

Phonokontakt  Obalanserad kontakt. Kallas även RCA  (”Japanplugg”)

Piezoelektriska element  Kristalliskt element som kan avge elektrisk spänning vid tryck. Kan användas i mikrofoner och som avkännare av lufttrycksskillnader. 

PMA eng. förkortning Program Memory Area. Område på CD-R där en tillfällig ”innehållsförteckning” lagras till disken är färdiginspelad.

Proximity   eng. Närhet. Bashöjning som uppstår när en ljudkälla placeras nära en riktad mikrofon.

Puffljud  En överbelastning av mikrofonens membran som uppstår när det träffas av alltför kraftiga ljudvågor. I mänskligt tal kan hårda konsonanter som p, b, k, d och t ge upphov till puffar, liksom kraftiga utomhusvindar.  Man säger att membranet ”bottnar”. Undviks med s.k. Puffskydd.

Redigering   Omstrukturering av inspelat eller registrerat material. Kan vara analog ljudinformation på ett band digital information lagrad i en dator.

Reed Solomon Code  vanlig typ av felkorrektion inom digitaltekniken (tidsmässig omstuvning). Kallas även CIRC (Cross Interleave Reed Solomon Code).

Reflexion  Exempelvis ljud som reflekteras mot olika föremål, väggar tag, golv etc.

Reverb   eng. ”rumslig efterklang”

Riktmikrofon  Mikrofon med extra riktad känslighet får ljud från en viss riktning. 

Rippa Slanguttryck Metod att snabbt via en programvara i en dator kopiera ljuddata från exempelvis en CD eller DVD till en ljudfil utan därför behöva spela skivan i realtid.

Riktningskarakteristik  Riktningskänsligheten i olika riktningar för mikrofoner. Se även Njure, Kula och Åtta.

Rundgång  Se Akustisk återkoppling.

Rundstrålande  Benämning på hur exempelvis ljudvågor strålar i olika riktningar. Lågfrekvent ljud är alltid mer rundstrålande, medan högre frekvenser är mera riktat direktstrålande.

Sampel  ”stickprov”. Benämning på en mycket kort mätning som görs vid analog/digital omvandling. En samspel blir ett ”utsnitt” av ljudet.

Sample-and-hold krets  Speciell mätkrets i digitaltekniken som tar ett stickprov på den analoga signalen, och behåller värdet till nästa prov.

Samplingsfrekvens  Antaler provtagningar per sekund. Kan ex vara 15, 30, 44,1 eller 48 000 gånger/sek eller högre. Med högre samplingsfrekvens kan högre frekvenser registreras.

SCMS eng förkortning Serial Copy Management System. Kopieringsspärr som tillförs vid digital kopiering i flera led. Används i konsumentsystem för att förhindra olaglig kopiering.

SCSI eng förkortning Small Computer Systems Interface. Standardiserat gränssnitt för dataöverföring, exempelvis till datorns hårddisk.

SDIF-2 eng förkortning Sony Digital Interface Format 2. Standardiserat gränssnitt (interface) för överföring av digital information. Kan hantera 2-24 kanaler, 16-20 bitar och datahastigheten 1,5 Mbit/sek. Stereoöverföring via 3 st koaxialkablar. Mångkanalsöverföring via speciell D-sub kontakt. 

Seriellt gränssnitt  Gränssnitt där datainformationen  (exempelvis  MIDI) skickas iväg på en rad efter varandra i en riktning åt gången.

Smärtgräns  Ljudtrycksnivå där hörselskador kan uppstå (ca 130dB(A)

S/N (signal to noise) ratio  eng. Signal/brusförhållande. Avståndet mellan signal och brusnivå hos elektronisk utrustning eller inspelad signal på band. Anges i ett negativt dB-tal, ju högre desto bättre. Jämför Dynamik.

Solistmikrofon  Speciell typ av mikrofon som anpassats för placering nära ljudkällan, exempelvis munnen. Är oftast kompenserad för bashöjningar och puffljud.

S/PDIF  eng. förkortning Sony/Philips Digital Interface Format. Standardiserat gränssnitt (interface) för överföring av digital information.

SPL   eng. förkortning Sound Pressure Level. Ljudtrycksnivå

SRC  eng. förkortning Sample Rate Converter. Omvandlare för samplingsfrekvenser. Finns ofta i utrustningar där olika digitala apparater kan anslutas, exempelvis digitala mixrar.

Stereo   Tvåkanalig återgivning (Vänster + höger kanal).

Stödmikrofoner  Upptagningsprincip där mikrofoner  utplaceras vid särskilt ljudsvaga instrument. Stödmikrofoner används oftast i samband med en Huvudmikrofon.

Sub-kod  Data som inte innehåller ljudinformation, t ex ”innehållsförteckning” och uppgifter om digitalt format. Kan även vara  identifikationskoder som spelas in på speciellt spår på DAT-band.

Threshold   eng. Tröskelnivå/värde, (arbetspunkt) exempelvis för en kompressor eller brusgrind. 

Tonhöjd  I praktiken frekvens. En låg tonhöjd (frekvens) uppfattas som dov och basaktig, medan en hög tonhöjd är pipig och ljus.

Tryckzons-mikrofon  Speciell mikrofontyp som bygger på att kapseln placeras ytterst nära en reflekterande yta. Tryckzonsmikrofonen minimerar skillnader mellan direkt och reflekterat ljud.

Ultraljud  Lågfrekvent ljud (<20Hz)

Upplösning  Övergripande benämning för hur noggrant ett analogt värde kan registreras i en diskret form (”trappstegs-värden”). I digitalsammanhang anges upplösningen i bitar, där 4 bitar kan ange 256 nivåer, medan 16 bitar kan anta 65 536 olika nivåer. Begreppet upplösning kallas även ordlängd.

Vikningseffekt  Distorsionseffekt som uppkommer när samplingsfrekvensen är för lågt satt, varvid blandning sker med den analoga signalen. Kallas även överlappning eller aliasing.

VU-meter   eng. Volume Unit Meter. Medelvärdesvisande utstyrningsinstrument.

Våglängd  Ljudvågens utbredningsstorlek. Är frekvens-beroende. 100Hz motsvarar en våglängd på 3,4 m vid rumstemperatur. Vid 10 000 Hz = 3,4 cm. Våglängden erhålls genom att dividera ljudhastigheten med frekvensen.

Wave   eng. Våg (exempelvis sinusvåg). Är även ett digitalt filformat för ljuddatorer (PC). Se även BWF och MBWF.

X/Y stereo  Stereoupptagningsprincip där två riktade eller rundtagande mikrofoner placeras med kapslarna i samma punkt. Stereoverkan bygger på skillnader i ljudintensiteten. X/Y-stereo ger en bra riktningsidentifikation med god mono-kompatibilitet.

Översampling  Begrepp inom digitaltekniken som innebär att varje lagrat siffervärde läses mer än en gång, alternativt att extra samel läggs in mellan varje riktigt sampel-värde. Ger fördelar i den vidare digitala/analoga signalbehandlingen.

Överstyrning  Avser ett förlopp där signalen ”styrs över” den för utrustningen maximala nivån. Överstyrning förorsakar olika former av distorsion. Se även Distorsion.

Övertoner  Multiplar av en grundton. Övertonerna ger varje ljud dess karaktär. Övertonerna kan variera i antal och styrka hos olika ljudkällor. Vid reducering av övertoner på exempelvis instrument eller röster är det svårt att särskilja dessa åt.