Länsstyrelsen gör tummen ner

Ersättning för stenbrott duger inte

Länsstyrelsen är kritisk till det skogsområde på norra Gotland som Nordkalk föreslår som ersättning för det planerade stenbrottet vid Ducker i Bunge. Det skriver länsstyrelsen i ett yttrande till Miljödomstolen över Nordkalks ansökan om stenbrytning.

Området som Nordkalk föreslår, har inte alls de naturvärden som motsvarar de som förloras i täktområdet, säger naturvårdshandläggaren Anna-Lena Fritz på länsstyrelsen.

Miljööverdomstolen har ju bedömt att Nordkalk kan få tillstånd till täkten trots att den gränsar till Natura 2000 områdena Bräntings haid och Bästeträsk.

Det är viktigt att se till att arter och naturtyper som skyddas i området inte skadas. Om det blir skador ska verksamheten omedelbart avbrytas, enligt länsstyrelsen.

När det gäller vattnet som använts vid brytningen, så vill länsstyrelsen att 90 procent ska tillbaka till Bäste träsks tillrinningsområde.