منیژه باختری در نقش زن، سفیر و مادر

5:58 min

منیژه باختری، سفیر افغانستان در کشورهای اسکندنوی، از مدت یک و نیم سال به این طرف در این پست در اوسلو کار می کند. منیژه باختری قبل از پذیرفتن مسئولیت پست کنونی‌اش به عنوان استاد دانشکده ژورنالیزم در دانشگاه کابل و کارمند وزارت خارجه افغانستان کار می کرد. از وی یک تعداد مقاله ها و داستان هایی در نشریه های افغاسنتان به چاپ رسیده اند. محور تمام نوشته هایش زن است. منیژه باختری که خود در یکی از خانواده‌های فرهنگی افغانستان تولد شده و با مرد روشنفگری هم ازدواج کرده است، آن تجارب و نا به سامانی های زندگی زن های حاشیه نشین افغان را تجربه نکرده است، باوجود آن هم از زندگی و مشکل زن می نویسد.  سخنان منیژه باختری را در مورد زندگی و کار های دیپلوماسی‌اش در فایل صوتی زیر بشنوید.