تحصن پناهجویان ایرانی در کلیسائی در یوتبوری

9:47 min


٤٥ تن از پناهجویان ایرانی از روز اول ماه مارس، دراعتراض به بسته شدن پرونده های پناهجوئی خود، تحصنی را در کلیسای  سمیرنا در مرکز شهر یوتیوری، آغاز کرده اند. ٣٠ تن ازاین  پناهجویان سال هاست که در سوئد به سرمی برند. دراین میان می توان به پناهجویانی اشاره کرد که حتی ١٢ سال است که در بلاتکیفی و شرایط بسیار بد روحی و معیشتی زندگی می کنند. با دو تن از تحصن کنندگان، مهدی شیخ نجوی سخنگوی تحصن کنندگان وکتایون خدادوست و همچنین مالین اوستروم یکی از  مسئولان کلیسای محل تحصن گفتگوئی انجام داده ایم.
مالین اوستروم در گفتگو با ما در مورد این پناهجویان می گوید که وظیفه ی انسانی حکم می کند که به افرادی که سال هاست در شرایط بدی به سر می برند کمک شود. او عنوان می کند که این کمک بیشتر از طریق دادن محل برای تحصن و گفتگوی با آن هاست. او در رابطه با این که با مقامات هم در مورد این پناهجویان گفتگوئی انجام داده است یا نه، عنوان می کند که کلیسا در نظر دارد که با مقامات گفتگو کند اما هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که بتواند تاثیری در سرنوشت این پناهجویان داشته باشد. مالین اوستروم عنوان می کند که کمک به پناهجویان صرفنظر از نگرش و مذهب آن ها صورت می گیرد و آن ها درعوض این همیاری، خواسته ای از پناهجویان برای نمونه این که به دین مسیحیت بگروند ندارد.
در اعتراض به سیاست پناهنده پذیری سوئد تجمعی نیز در استکهلم از ساعت ١٣ تا ١٦ امروز دوشنبه در برابر اداره ی مهاجرت برگزار می شود. این تظاهرات از سوی تشکلی ست که خود را پناهجویان ابدی می نامند. برخی از این پناهجویان حدود ١٣ سال است که در سوئد به سر می برند. از جمله خواست های  اصلی این تجمع دادن اجازه ی اقامت به تمام پناهجویان ایرانیست که سال ها ست در سوئد در بلاتکیفی و در شرایط سخت  روحی و معیشتی به سر می برند.