"Staten ska vara ytterst ansvarig vid olycka"

1:43 min

I dag ska svenska kärnkraftsindustrin lämna sin ansökan om slutförvaring av radioaktivt kärnavfall. Och en statlig utredning föreslår en lagändring som gör det tydligt att det ytterst är staten som ansvarar för säkerheten av förvaringen.

Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen i Östhammars kommun där industrin vill se ett slutförvar, välkomnar förslaget.

– Det här är en jätteviktig fråga för kommunen, att på lång sikt veta att det alltid finns någon instans, som i det här fallet staten, som tar det slutliga ansvaret, säger Jacob Spangenberg.

Det är kärnkraftsindustrin som har ansvar för att ta fram ett slutförvar, och som ska se till att det är säkert så länge kärnkraftsbolagen själva existerar.

Men eftersom det radioaktiva kärnavfallet är farligt i över 100 000 år, och företag tenderar att upphöra eller gå i konkurs inom ett väldigt mycket kortare tidsspann än så, behövs det enligt utredningen att det klart och tydligt står i lagen att det är staten som då tar över ansvaret för säkerheten.

– Hela den här frågeställningen har övervägts, och vi kommit fram till att en lagreglering som är ungefär densamma som till exempel den som finns i Finland och flera andra länder. Nämligen att om det inte finns någon annan som man kan utpeka som ansvarig för det här, ja då går staten in och tar ansvaret, säger Ingvar Persson, som har lett utredningen.

För Östhammars kommun, som av svenska kärnkraftsindustrin pekas ut som en bra plats för ett slutförvar, innebär förändringen av lagen att kommunen inte kan komma att hållas ansvarig vid en olycka som inträffar efter det att kärnkraftsbolagen upphört att existera.

Enligt den statliga utredningen kommer då kostnaderna för till exempel en händelse där radioaktivt avfall läcker ut, att täckas av staten, och därmed av skattebetalarna,.

Slutförvaret som kärnkraftsindustrin lämnar in sin ansökan om, beräknas vara fyllt med kärnavfall och redo att förslutas om 50 till 70 år.