Saneringsmiljoner till Ale

1:32 min

Staten kommer i år att betala totalt 660 miljoner kronor till sanering av förgiftade områden i landet. 138 miljoner kronor går till det pågående saneringsarbetet i Ale kommun. Där är man nu är framme vid det sista av de tre områdena.

Pengarna från Naturvårdsverket fördelas till ett tjugotal av dem som är värst förorenade. Och i Ale handlar det om stora mängder som ska tas bort.

– 70 000 ton fyllnadsmassor som är förorenade med koppar, bly, kvicksilver, arsenik och zink. Sammanlagt är det bortåt 800 ton tungmetaller i de här massorna. Plus att de dessutom är indränkta i stora volymer gammal spillolja, säger Karin Blechingberg, projektledare för saneringsarbetet.

Det är ett två hektar stort område vid Surte båtklubb, söder om Eka Chemicals, som nu ska börja saneras. Västekot har tidigare berättat om det treåriga projektet där 2000 ton tungmetaller i marken längs Göta Älv skulle bort. Surte glasbruksområde är nu färdigsanerat, där har man lagt en tryckbank av sten på bottnen för att hindra föroreningarna att läcka ut, likaså Bohus varv, där är föroreningarna borta till 99 procent. Arbetet hittills har gått över förväntan, säger Karin Bleckingberg.

– Vi har grävt bort ännu mer fyllnadsmassor än vad vi trodde vi kunde för de pengar vi fick av Naturvårdsverket.

Hur hade ni gjort annars?

– Då hade nog föroreningarna legat kvar i många år till. Då hade nog så småningom myndigheterna fått förelägga markägaren att ta bort dem. Men det är svårt för de här föroreningarna kom till platsen innan miljöskyddslagen trädde i kraft. Därför finns det ingen ansvarig att ställa till svars. Det är därför vi får statliga bidrag.

– Jag är också glad att de nu kommer att satsa ännu mer pengar på att sanera andra områden i landet. Det är viktigt att vi sanerar bort de gamla synderna som den förra generationen förorenade med.