Vad betyder "dubbeleffektdoktrinen", som diskuteras i programmet?

Dubbeleffektdoktrinen har en bakgrund i tidig kristen etik. Enligt Thomas av Aquino kan t.ex. en och samma självförsvarshandling ha två effekter, nämligen (1) att du avvärjer angreppet, och (2) att angriparen i samband med detta dödas. Enligt Thomas har du rätt att försvara ditt liv mot angrepp, men du får inte döda. I detta läge gäller att så länge du avser endast den första effekten (alltså att försvara ditt liv), så är din självförsvarshandling berättigad, även om du kan förutse att den kommer att leda till angriparens död. (En annan förutsättning är förstås att den handling du utför är nödvändig, dvs. att du kommer att förlora ditt eget liv om du inte utför den.) Din handling är då att betrakta som en ren självförsvarshandling. Men om du inte bara förutser, utan också avser, angriparens död, så är din handling orätt, eftersom den då inte kan beskrivas som en ren självförsvarshandling, utan också som dråp eller mord. (Ta t.ex. Clint Eastwoods rollfigur "Dirty" Harry Callahan, när han med en osäkrad revolver redo väntar på att skurken ska sträcka sig efter sitt vapen och därmed berättiga att Callahan skjuter honom: "Make my day!" Här är avsikten inte bara att värna det egna livet, utan också att döda angriparen, och det skulle inte accepteras enligt dubbeleffektdoktrinen.)

Ett annat exempel på dubbeleffektdoktrinen gäller rättfärdigt krig. En och samma krigshandling kan ha två effekter, nämligen (1) att man utplånar ett legitimt krigsmål, som t.ex. ett vapenlager, och (2) att en grupp civila icke-stridande som vistas nära krigsmålet dödas. Så länge avsikten med krigshandlingen enbart är att slå ut vapenlagret, så kan den vara berättigad, även om man förutser att civila kommer att dödas. Krigshandlingen blir däremot orätt om den avsiktligen syftade till att döda civila. Dubbeleffektdoktrinen handlar alltså om det avsedda i förhållande till det förutsedda. Men här finns också utrymme för frågor om proportionalitet: Hur många förutsedda civila offer kan accepteras för att uppnå ett visst avsett krigsmål? En annan fråga är: Måste man inte också göra något för att undvika eller minimera antalet förutsedda offer, för att en krigshandling ska vara moraliskt berättigad? (Dessa frågor, som rör dubbeleffektdoktrinen och rättfärdigt krig diskuteras utförligt av Michael Walzer i hans Just and Unjust Wars (1977).)

Per Bauhn