Utvinning av skiffergas ifrågasätts

11 min

I takt med att världens reserver av råolja minskar ökar ansträngningarna att hitta alternativa energikällor. I USA håller fossil skiffergas på att bli en stor bransch. Där finns redan omkring en halv miljon borrhål. Men samtidigt växer kritiken mot utvinningen sedan människor fått hälsobesvär, bland annat de kemikalier som används.

  • Se Claes Andreassons film om skifferutvinning i Colorado, USA:

Det blektorra vintergräset piskar mot gärdstängslets trästöttar i den kyliga nordanvinden. Fälten är fortfarande fläckade av snö, och hundra meter bort skymtar ett av de sandfärgat kamouflerade borrhålen för skiffergas, och här, alldeles intill ån West Divide Creek bor Lisa Bracken. 2004 började hon lägga märke till att gas bubbla upp i ån.

– Well, it was during that time frame that bubbles were discovered coming up in West Divide Creek. benzene, toluene, xyelene, ethane, butane, propane - a whole suit of hydrocarbons that typically attend natural gas. It comprises natural gas. And attends methane which is the bulk of the constituent of natural gas, säger Lisa Bracken. 

Mitt i ån och i marken runt omkring, började bensen, toluen, xylen, etan, butan, propan och metan bubbla upp - en hel svit kolväten som gör samman med det vi normalt kallar naturgas.

– Vattnet var så gasrikt att en granne kunde tända eld på det, berättar Lisa Bracken.

Även om det var förödande, är hon inte så förvånad att det hände. Under nästan ett år hade vi redan tidigare upplevt explosioner, skalv och omfattande rök från exploateringen.

Det finns fler än 43,000 produktiva borrhål för skiffergas, enbart här i Colorado. Och ytterligare flera tusen kommer att borras i år. Nittio procent av de, har borrats med hjälp av så kallade hydraulisk fracturing, eller fracking - vilket kort innebär att man med hjälp av stora mängder vatten och sand, liksom ett antal kemikalier spräcker eller spjälkar upp berggrunden för att gasen lättare och snabbare ska kunna pumpas upp.

Det kanadensiska gasbolaget är ett av dom företag som utvinner skiffergas i bland annat Colorado med hjälp av fracking. Doug Hock och Matt Abell från EnCana tar mig med till en av företagets senaste borrplattformar, strax söder om staden De Beque.

--  Vi borrar vertikalt knappt tre tusen meter ned för att ta oss förbi de skikt där de naturliga grundvatten-depåerna finns. Sedan viker vi av horisontellt drygt två tusen meter i sidled, berättar Matt Abell.

För att undvika läckage, placeras en stålhylsa inuti den vertikala delen av borrhålet, som sedan cementeras på plats. Men det var just den cementeringen som brast i EnCanas borrhål nära Lisa Brackens hem - och orsakade utsläppen i ån, bekräftar Doug Hock-

– Olyckor inträffar, säger Doug Hock. Men många av de klagomål som förekommit har en helt naturlig förklaring. Det är viktigt att kunna visa på en länk mellan orsak och verkan. "Och mänskliga anekdoter är inte vetenskap," säger han:

– Vi har inte sett en direkt koppling mellan vår verksamhet och de hälsoproblem som intillboende upplevt, säger Doug Hock.

Men Bill och Beth Strudley har en helt motsatt uppfattning. I slutet av förra sommaren inleddes arbetet på ett par borrhål alldeles intill deras hem i Silt Mesa. Snart la de märke till att deras brunnsvatten började lukta illa, ungefär som ruttna ägg. Bill Strudley minns särskilt när han klev in i duschen, efter en resa under en långhelg.

-- I got into the shower, and all I could smell was rotten eggs and Beth said that the profanity coming out of my mouth was horrific, I screamed out at the top of my voice, how screwed our water was up? säger Bill Strudley.

Snart började alla familjemedlemmar få problem - allvarliga hudutslag, svår huvudvärk, näsblod, blackouts och minnesförluster, berättar Beth Strudley.

Sedan sonen William svimmat, kontaktade Beth Strudley en toxikolog, som omedelbart gav dom rådet att packa väskorna och flytta ut ur sitt hus. Sedan några månader har dom övergivit sitt drömhus i Silt Mesa, och istället hyrt ett nytt hus, fem mil sydost.  Och för Bill och Beth Strudley är det ingen tvekan om att det som hänt dem har att göra med utvinningen av skiffergas.

För att spjälka upp berget, och lättare få ut skiffergasen, använder sig företagen alltså av hydraulisk fracking. Man pumpar ned mycket stora mängder vatten och sand. Blandat med ett antal kemikalier för att till exempel minska friktionen, undvika beläggningar i rören och reducera ytspänningen i vattnet.  Men i jämförelse med de många miljoner liter vatten som används för ett enda hål, utgör kemikalierna bara en mycket liten del, säger Matt Abell från gasbolaget EnCana.

Dessutom, tilläger Doug Hock, är det meningslöst att stirra sig blind på kemikalierna. Det viktiga är ju om de har någon möjlighet att komma ut i naturen. Och vi koncenterar mycket av vårt arbete på att säkra borrhålens integritet, säger han.

Av konkurrensskäl är företagen ovilliga att avslöja innehållet i dom produkter som används för fracking. Men här i den lilla staden Paonia ligger TEDX, The Endocrine Disruption Exchange - en forskningsorganisation som leds av doktor Theo Colborn.  TEDX har kunnat sammanställa en lång lista av av desa produkter, och som sammanlagt innehåller 649 olika kemiska föreningar - varav bara drygt hälften har identifierats av den amerikanska motsvarigheten till Kemikalieinspektionen.

För många av kemikalierna finns ännu inga, eller bara bristfälliga vetenskapliga studier. Dessutom saknas ofta sätt att mäta förekomsten av dem i naturen, säger doktor Colborn, på de nivåer som vi får från laboratorieförsök vet kan få hälsoeffekter, säger doktor Colborn.

There are the alcohols, there are the ethers, there are the aldehydes - that these are the chemicals that we're concerns about that there have been no assays designed to detect them in the environment a the concentrations at which we know in the laboratory they can cause health effects, säger Theo Colborn.

I många fall kan dessa kemikalier orsaka hud-, ögon och luftvägsproblem, liksom tarm- och magsjukdomar. Lägg därtill neurologiska problem, liksom hjärt- och kärlsjukdomar. Det förekommer också fall av cancer, även om de är betydligt mindre vanliga, säger doktor Colborn.

Royaltyintäkterna från skiffergasen för delstaten Colorado är betydande, omkring 29 miljarder dollar om året. Och det är Dave Neslin och Colorados Olje och Gas-Kommission som både ska värna om folkhälsan och tjäna industrin. Denna dubbla roll kan förefalla knepig, men Dave Neslin säger att han inte ser några problem att gå den balansgången. 

Under åren har vi undersökt hundratals klagomål, inte minst när det gäller hydraulisk fracking - och än så länge har vi inte funnit ett enda belägg som styrker att grundvatten blivit förorenat, säger han.

År 2004 publicerade EPA, det amerikanska naturvårdsverket en rapport om hydraulisk fracking. Trots att EPA konstaterade att det förekommer ett antal giftiga kemikalier i frack-vätskan, så sa man förbluffande nog att dom inte innebär någon risk för grundvattnet, konstaterar Weston Wilson, som tidigare själv arbetade för EPA i Colorado.

-- The EPA report itself said that benzene, toluene, ethelene, xylene are components of diesel, were used in this fracking fluid and they were toxic at the point of injection but they concluded that they posed no risk to the ground water, säger Weston Wilson. 

EPA:s slutsats var också ett av skälen till att den amerikanska Kongressen 2005 beslutade att alla frack-vätskor - med undantag för diesel -  helt skulle undantas från USAs nya energilag. Och därmed också lagen om rent dricksvatten.

EPA har nu inlett en ny studie om utvinningen av skiffergas. En rapport som väntas vara klar i slutet av nästa år. 

Men när Lisa Bracken och hennes grannar drabbas av utslag, näsblod, yrsel, huvudvärk och minnesförluster - kan hon inte annat än se att de utsetts till försökskaniner.

 – We've had reports of, just neighbors reporting rashes, dizziness, it's really common the kinds of complaints we've had - nose bleeds, headaches. I've had the headaches - these guys are exempt from a lot of things, and we're sort of the guinea pigs. We really are, säger Lisa Bracken.

Claes Andreasson
klotet@sr.se