Östersjön

Mest PCB i inre Bråviken

Det finns mer PCB i den inre delen av Bråviken än i de yttre delarna. Det konstaterar länsstyrelsen som nu har kartlagt förekomsten av miljögiftet i Bråviken.

Det är sediment som är den huvudsakliga källan för PCB i de inre delarna av Bråviken. PCB-halterna i deyttre delarna av Bråviken är främst beroende av atmosfäriskt nedfall och den bakgrundsbelastning av PCB som finns i Östersjön.

De förhöjda halterna i den inre delen av Bråviken avspeglar sig även i fisken. PCB-halterna i abborre har visat sig ligga tre gånger högre där än i vikens yttre delar. 

Länsstyrelsen betonar dock att halterna klarar gränsvärdena för konsumtion med god marginal och att det inte är någon fara att äta fisken så länge man följer Livsmedelsverkets allmänna råd om fiskkonsumtion.

Kartläggningen visar också att Motala ström bidrar med en viss mängd PCB till Bråviken. Men mängden är mindre än den mängd som avges från bottensedimenten i Bråviken. Gamla muddermassor som deponerats vid Händelö ger också ett mindre läckage av PCB via grundvattnet. Samtidigt konstaterar man att Bråviken inte utgör någon betydande källa för PCB ut till Östersjön.

– En viktig slutsats vi har dragit av projektet är att det är möjligt att PCB-halterna i Bråviken når den nivå som krävs till målåret 2021, säger Maria Carlsson, vattenekolog på länsstyrelsen.

För Bråviken beräknas det ta mellan tio och tolv år innan sedimenten återhämtat sig och halterna av PCB ligger på en acceptabel nivå.