Anders Borg presenterar vårbudgeten

Det kan bli nya skattelättnader redan i höst, uppgav finansminister Anders Borg när han presenterade vårbudgeten. Ekot rapporterade direkt från Anders Borgs presskonferens.

09.50

Borg försvarar sänkt moms på restauranger. Bland annat kan en sänkning göra svarta jobb vita och att fler får jobb i branschen.

Samtidigt sänks statsbidragen till kommuner och landsting - men det betyder inte att restaurangerna är viktigare än offentliga  sektorn, enligt Borg som hänvisar till att kommuner och landsting tidigare fått kraftigt höjda bidrag.

09.47

När regeringen har räknat fram en jämviktsarbetslöshet på cirka fem procent så har den förväntat sig löneökningar på ungefär 3,5 procent. Men inte höja lönerna mer ställer stora krav på parterna, enligt Borg.

Vad gäller möjliga kostnadsökningar för den offentliga sektorn så tror Borg att kostnaderna föra integration och mottagning av invandrare kommer öka något. På sikt kan kan kostnaderna medvetet behöva höjas för att förbättra exempelvis utbildningen.

09.44

Det blir inga stora förändringar i socialförsäkringarnas ersättningsnivåer framöver, enligt Borg. Möjligen kan a-kassan behöva justeras något uppåt.

09.42

Anders Borg vill inte säga hur stort utrymmet är för reformer inför nästa år.

-Men med så här starka offentliga finanser nästa år när vi samtidigt har lediga resurser i ekonomin så finns det utrymmen, säger dock Borg.

09.40

Framöver måste arbetsmarknaden förbättras enligt Borg och utbildningen stärkas så Sverige inte halkar efter vad gäller läsning och matematik.

De nu utlovade skatteförändringarna är dock inga absoluta löften, enligt Borg:

-Det kan komma lättnader i skatterna i höst om de offentliga finanserna tillåter och om välfärden är säkrad. I dag är bedömningen att det kan finnas utrymme för skattesänkningar.

09.37

Vad gäller hushållens skuldsättning och ökningen av bostadspriserna så dämpas utvecklingen nu, enligt Borg.

-Men det är en källa till överhettning, säger han och menar att regeringen behöver skärpa kraven på bankerna för att öka den finansiella stabiliteten.

Exempelvis kan reglerna för hur mycket pengar bankerna själva ska ha i reserv bli mer stränga.

-Vi räknar med att i höst eller början av nästa år lämna ett förslag för att visa hur vi ska skärpa kapitaltäckningskraven på bankerna, säger Borg.

09.34

Enligt Borg är det viktigt med en rimlig fördelning i ekonomin och att alla har tillgång till omsorg och stöd samt att utbildning leder till en utjämning i samhället.

-Det är mindre risk för långvarig fattigdom i Sverige  än i många andra länder, säger Borg. När vi pratar om att minska barnfattigdomen är läget på arbetsmarknaden väldigt viktig. Det kan dock behövas riktade insatser, vi har tidigare gjort insatser vad gäller barnbidrag och bostadsbidrag.

09.32

Vad gäller offenlig sektor kommer förbättringar i välfärden i höst liksom satsningar på rättsväsendet.

Sjukförsäkringen ska också förändras.

Fler ska få behålla sjukpenningen när de passar den bortre parentesen om det är uppenbart oskäligt att de skulle förlora den. De som inte haft sjukpenninggrundande inkomst ska kunna få ersättning även när de får lämna sjukförsäkringen. De ska också kunna få visst stöd genom bostadsbidrag.

09.30

Enligt Borg kommer fler förbättringar göras för företagen. Expertenskatten ska förenklas så att den som tjänar mer än 85 600 kronor ska betraktas som expert.

Företagens avdragsrätt när det gäller satsningar på forskning förbättras och det kan komma fler förändringar där, enligt Borg.

Fåmansbolagens beskattning ändras också.

-Vi tror att det ska leda till mer entreprenörskap, enligt Borg.

Vad gäller pensionärer sänks skatten med någon hundralapp i månaden, enligt Borg.

-Det är en fortsättning av den lättnad för pensionärer vi börjat genomföra, säger Borg.

09.28

I budgeten förutspås flera skatteförändringar. Bland annat ska den sänkas för pensionärerna, liksom för de som arbetar. Dessutom behöver gränsen för att betala statlig skatt höjas, enligt Borg. Vad gäller pensionärerna så förbättras läget av den starka ekonomiska utvecklingen som gör att pensionerna allt mindre kommer minskas av den så kallade bromsen i systemet.

09.25

För att klara kommande problem måste det enligt Borg "finnas torrt krut" - och därför behöver det finnas ett rejält överskott och en låg skuld.

Framöver måste fler måste komma i arbete och mycket satsas på utbildning för att stärka ekonomin.

09.23

Det är enligt Borg en utmaning för arbetsgivare att de kommande åren löneförhandla efter stark tillväxt och sjunkande arbetslöshet.

-Det är en jätteutmaning, säger Borg och säger att rörligheten på arbetsmarknaden måsta öka ännu mer så att fler är beredda att flytta till ett jobb och utbilda sig samtidigt som nya grupper kan få komma in.

09.21

För att svensk arbetslöshet ska sjunka så snabbt som regeringen tror så krävs att ekonomin växer med ungefär fyra procent i år och nästa år. Regeringen tror att förändringar i a-kassan och jobbskatteavdraget gör att den så kallade jämviktsarbetslösheten sjunker, alltså att fler kan få arbete utan att inflationen börjar stiga.

-De nivåer vi pratar om nu kommer med det gamla måttet på arbetslösheten ligga väl under fyra procent. Den här nivån har vi inte upplevt sen början av 1990-talet. Vi är alltså tillbaka på den jämviktsarbetslöshet som vi hade på 1980-talet. Då kunde inte arbetsgivarna rekrytera utan att driva upp löner och kostnader. Vi hade fundamentala obalanser. Inga arbetsgivare har i dag klarat av att rekrytera i en sån här miljö.

09.18

Det finns ett reformutrymme som regeringen kommer precisera i höstbudgeten.

-Min erfarenhet säger mig att man ska vara försiktig med att göra den bedömningen nu, det kan bli stora förändringar, menar Borg.

09.13

Den svenska kronan tror inte Borg kommer stärkas mer. Den svenska räntan kommer fortsätta uppåt.

Vad gäller sysselsättning svarar bygg, industri och tjänster för en stor del av ökningen framöver, enligt Borg. Dessutom ökar hushållstjänsterna snabbt samtidigt som fler kommer anställas i kommuner och landsting.

-Sammantaget räknar vi med ungefär 300 000 nyanställda de kommande åren, säger Borg.

09.12

Borg tror att hushållens konsumtion kommer att öka. Företagen kommer också investera mer. Detta gör att tillväxten stiger. Samtidigt finns en "risk" att exporten blir ännu starkare än vad regeringen nu spår.

-Vi kan tala om en mycket stark sysselsättningsökning, säger Borg och hänvisar till stark produktion av exempelvis lastbilar och inom telekom.

-Vi ser en fallande arbetslöshet. Redan i år ligger vi på nivåer vi trodde vi skulle nä först nästa år.

09.11

Den svenska tillväxten kan hotas av stark konkurrens från omvärlden.

-Vi möter en omvärld som är bister och karg, varnar Borg och syftar på att konkurrensen också ökar från allt fler välutbildade i exempelvis Kina och en rad växande exportföretag i Asien.

09.09

I omvärlden finns orosmoment enligt Borg, exempelvis de statsfinansiella problemen inom Euro-området med Portugal som det senaste tydliga exemplet. En rad stater i omvärlden har också stora statsskulder och de kan få svårt att möta nästa lågkonjunktur, vilket i sin tur skulle kunna öka problemen för Sverige som är mycket beroende av export.

Euroområdet har en skuld på 90 procent av BNP, USA 100 procent och Japan 200 procent, konstaterar Borg.

09.07

Välfärden måste också säkras, enligt Borg. Men han tror ändå att större delen av de skatteförslag som nu presenteras ska kunna genomföras nästa år.

09.06

Regeringen lämnar nu lagrådsremisser om flera skatteförändringar. Exempelvis föreslås skatten sänkas för pensionärer så mycket att skillnaden i beskattning mellan de som arbetar och pensionärerna minskar, trots ytterligare jobbskatteavdrag dem som arbetar.

Flera företagsskatter ska också ändras, exempelvis vad gäller fåmansbolag.

09.02

-Det är en stark ekonomisk utveckling i Sverige, säger Anders Borg på presskonferensen.

Men den svenska ekonomin utsätts samtdigt för ökad konkurren utifrån med produktion i exempelvis Kina.

Sverige måste nu klara att behålla hög tillväxt samtidigt som arbetslösheten krymper och konkurrensen ökar om arbetskraften. Därför måste fler unga in på arbetsmarkanden och de som invandrar till Sverige få jobb.

-Det här ställer stora krav på arbetsmarkandens parter på att klara att sluta avtal på 3-4 procent.