پیش بینی متوقف شدن انتشار خاکستر آتش فشانی از ایسلند

3:37 min


خاکسترآتش فشان ایسلند شب گذشته به جنوب سوئد رسید و به گزارش اداره ی هواپیمایی سوئد، فضای شهرهای یوتبوری، هالمستاد و یونشوپینگ را فراگرفت و به جزیره ی گوتلند نیز رسید. این اداره اما اعلام کرده است که ازغلظت خاکستر در طول روزکاسته خواهدشد. انباشته شدن فضای بخش جنوبی سوئد ازخاکستر در شب گذشته، باعث توقف بیش از ۲۰ پرواز از استکهلم و یوتبوری نیزشد. اداره ی هواپیمایی سوئد پیش بینی می کند که آسمان سوئد ازساعت ۱۴ امروز، از خاکسترآتش فشانی پاک خواهدشد و اشکالی در انجام پروازها به وجودنخواهدآورد. 
روز گذشته بیش از ۵۰۰ پرواز دراروپا متوقف شد.

مورد دیگر دررابطه با خاکستر آتش فشانی ایسلند، تاثیر آن بر سلامتی افراد است که به گفته ی  Thomas Sandström پروفسوربیماری های ریوی در دانشگاه اومئو، این خاکستر درارتفاع بسیاربالایی قراردارد و نشانه ای از وجود آن در سطح زمین و محل تنفس آدم ها دیده نشده است.
بااین که گفته شده به دلیل کاهش غلظت خاکستر آتش فشانی، پروازهواپیماها بدون مشکل انجام  خواهدشد، اما مسئله ی حقوق افراد در این  گونه موارد و برای نمونه توقف یک پرواز، مجددا مورد بحث قرارگرفته است.
Katarina Karlsson حقوقدان در اداره ی امور مصرف کنندگان Konsumentverket  به اولگیسا لیندکویست از رادیوی بین المللی سوئد گفته است کسانی که پرسشی دراین مورد دارند می توانند به سایت این اداره  .se Konsumentverket  مراجعه کنند یا با مشاوران این اداره درهرکمون تماس بگیرند. به گفته ی او، حقوقی که افراد برای نمونه پس از توقف یک پروازدارند، پس گرفتن پول بلیط، یا تغییر آن با یک پروازدیگرمی تواندباشد. او همچنین مردم را به مراجعه به سایت جدیدی که این اداره با نام راهنمایی شکایت Klagoguiden برای کمک به مسافران تهیه کرده، دعوت می کند.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sverigesradio.se