بزرگداشت روزمادر توسط افغان ها درسوئد

5:57 min

روزیکشنبه ۲۹ مه، در سوئد روزمادر است. این روز درکشورهای مختلف در روزهای متفاوتی گرامی داشته می شود، ازجمله در افغانستان روز ۲۴ جوزا یا خرداد، به عنوان روزمادرانتخاب شده است. بااین حال شورای زنان انجمن افغان ها، تصمیم دارد که روز ۲۹ مه را به عنوان روزمادرجشن بگیرد. در گفتگویی با سعیده وجدان از مسئولان شورای زنان و نسیم سحر از مسئولان انجمن افغان ازجمله درمورد دلیل انتخاب روزی همزمان با سوئد برای گرامی داشت روزمادر پرسیده ایم.