افزایش فساد اداری و مالی در اروپا

فساد اداری و مالی در اروپا، سالانه بیش از یک هزار میلیارد کرون هزینه ایجادمی کند.Cecilia Malmström عضو کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا، پیشنهادی را برای کاستن از این فساد ارائه داده است. او ضمن تاکیدبراین که چهارپنجم شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا، این گونه فساد را مشکلی بزرگ می دانند، می گوید میزان پولی که به دلیل رشوه و فساد اداری ناپدید می شود، به اندازه ی مجموع بودجه ی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حدود یک درصد مجموع درآمد ناخالص ملی آنهاست.  به گفته ی سیسیلیا مالمستروم در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا تمایلی به مبارزه با این گونه فساد نزد صاحبان قدرت وجودندارد. او با اشاره به افشای یک مورد رشوه گیری بزرگ در یوتبوری، می گوید که سوئد نیز ازاین وضعیت رهایی ندارد و با این مشکل بزرگ به شکل های مختلف روبروست.او پیشنهادکرده است که سیستم و نظام جدیدی برای کنترل و قضاوت درمورد کشورهای عضو در برخورد با فساداداری و مالی، ایجادشود. او برای تحقق این امر، بررسی قوانین موجود دراین کشورها و نحوه ی اجرای این قوانین را پیشنهادکرده است.سیسیلیا مالمستروم می گوید که کافی نیست تنها فهرستی از کشورهایی که درمبارزه با فساداداری و مالی و به ویژه رشوه گیری فعال نیستند، تهیه شود، بلکه باید راهکارهایی ایجادشود که بتواند درعمل مؤثر باشد. کمسیون اجرایی اتحادیه اروپا، اینک اجرای این پیشنهاد را در حوزه ی ورزش و نه تنها در فیفا، اتحادیه ی بین المللی فوتبال، دردست بررسی دارد. سیسیلیا مالمستروم  قراراست پیشنهاد جدید دیگری را نیز در سطح اتحادیه اروپا برای مسدودکردن دارایی هایی که از راه رشوه به دست آمده، ارائه دهد.