Miljöprövningsdelegationen

Farligt dagvatten från Regionen i Brovägsdike

Förorenat vatten från regionens återvinningsgård på Skarphäll kan under flera år ha runnit rakt ut i ett dike längs Broväg.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation kräver nu att regionen kommer in med kompletterande uppgifter om utsläppen.

- Regionen måste förbättra redovisningen så att vi kan bedöma hur mycket förorenat vatten det handlar om, säger Nils Strehlenert, ordförande i delegationen.

Enligt de analysresultat som tagits fram handlar det om stundtals höga halter av bland annat bly och zink som runnit ut.

Tekniska nämnden har nu fram till den första juli på sig för komma in med de kompletterande uppgifterna.