Ljusnarsberg

Höga halter metall i marken

1:42 min

Det finns mycket höga halter av arsenik, bly och kadmium i områdena kring Hedshyttan och Bångbro hytta utanför Kopparberg. Det visare en ny undersökning från Länsstyrelsen.

Inventeringen som gjorts vid Hedshyttan och Bångbro hytta, där det förr i tiden bröts malm, visar att det finns höga halter av flera olika metaller i marken och i grundvattnet. Vid Hedshyttan hittades allvarligt höga halter av bly, kadmium och koppar. I Bångbro hytta fanns mycket höga halter av arsenik, kobolt och zink.

Mängden avfall vid Hedshyttan har mätts till 6000 ton och vid Bångbro hytta är den mer än det dubbla: 12 600 ton. Enligt Länsstyrelsen är grundvattnet i Garhytteån påverkat av metallerna, men det har inte lett till någon tydlig urlakning eftersom ån också är påverkad av andra förorenade områden.

Båda hyttorna ligger nära bebyggelsen, mindre än 100 meter från hus där det bor människor. Men de som bor i området behöver inte oroa sig enligt Martin Rehn på Länsstyrelsen som varit med och inventerat området.
– Nej, eftersom vi bedömt att halterna inte är så pass höga och eftersom områdena ligger otillgänligt är det ingen fara, säger Martin Rehn.

Eftersom Länsstyrelsen gjort bedömningen att risken är liten för att människor ska påverkas av föroreningarna har man satt riskklassningen 3 och 4, på en skala från 1-4. Det innebär i sin tur att man inte kommer göra någonting åt områdena i nuläget.
– Vi kommer i stället koncentrera oss på att åtgärda de områden som har högre riskklasser, säger Martin Rehn vid Länsstyrelsen.