Försvaret misstänks för jäv i upphandling

2:16 min

Allvarliga felaktigheter begicks när försvaret upphandlade reklam för 300 miljoner kronor. Försvarets revisorer hävdar att upphandlingen gjordes så att bara ett företag kunde få uppdraget och jäv kan ha förekommit.

Statssekreterare Håkan Jevrell i försvarsdepartementet ser allvarligt på frågan.

– När det inte går till på rätt sätt, så kan man ju kanske befara att det finns en risk att skattebetalarnas pengar inte full ut tas tillvara på absolut bästa sätt. Varje myndighet har en myndighetsledning och alla befattningshavare i en myndighet har ju att följa givna regler, det är ju en förutsättning för systemet.

I och med övergången till ett yrkesförsvar anser försvaret att man måste lägga stora summor på rekryteringskampanjer. Därför skulle informationsstaben 2010 köpa reklamtjänster för 300 miljoner kronor. Uppdraget gick till mediebyrån Carat.

Men när försvarets revisorer under våren gick igenom upphandlingen visade det sig att kraven var skrivna på ett sådan sätt att det i praktiken bara var Carat som kunde komma i fråga. Dessutom hade de tre ansvariga tjänstemännen vid informationsstaben så nära band till Carat att revisorerna konstaterar att det varit svårt att undvika jäv. Försvarets generaldirektör Ulf Bengtsson är självkritisk.

– Här är någonting som vi själva i försvarsmakten måste fundera över. Hur gör vi framöver, vi ska ta med oss verktygen för att undvika att hamna i situationer där ens misstanke om jäv föreligger.

Av revisionsrapporten framgår dessutom att försvarets informationsstab under fyra år köpte reklamtjänster av Carat för 110 miljoner. Detta skedde utan att det fanns ett giltigt avtal, något som måste finnas. Revisorerna konstaterar att det varit ”omfattande otillåten direktupphandling”.

– Det är allvarligt att det har skett en otillåten upphandling på det sättet som det har gjort. Dock ska man poängtera att det inte har skett uppsåtligen. Berörda som har varit involverade i det här arbetet har trott att det har funnits ett gällande grundavtal, säger Ulf Bengtsson.

Nu arbetar försvaret på att förbättra rutinerna och utreda om det eventuellt begåtts brott i samband med upphandlingen.

– När den här revisionsrapporten kom så har ÖB och jag som del utav myndighetens ledning, så har vi begärt att vår chefsjurist ska göra en bedömning om vilka åtgärder som myndigheten bör vidta med anledning av det här.

– Det kan bli fråga om tjänstefel. Jag vill inte föregå det, men det är ett alternativ, säger Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson.