Halmstad

Otydligt vattenresultat i Fylleån

Resultat av tester från miljöfarliga ämnen i Fylleån i Halmstad har gett ett för otydligt resultat. Det var efter en brand vid industrin Unimer som man trodde att förbränningsrester från plast som brunnit kan ha läckt ut i ån med släckningsvattnet.

Det finns fortfarande risk för för höga halter av det miljöfarliga ämnet Dioxin i ån.

Provresultaten som togs på dagvattnet vid utloppet till Fylleån måste nu utvärderas mer noggrant.

Direkt efter branden gick en varning ut till allmänheten att intelåta sina djur dricka ur Fylleån, men enligt miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstad finns det längre ingen risk för djur att dricka vattnet.