Ingen provtagning vid Romatvätten

Trots flera påpekanden har det företag som är ansvarigt för området i Roma där det tidigare låg en kemtvätt, ännu inte tagit fram en provtagningsplan eller gjort några undersökningar av eventuella föroreningar i marken.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar därför att hos mark- och miljödomstolen ansöka om ett vite på 75 000 kronor.

Miljö- och hälsa anser att företaget haft god tid på sig att lämna in en provtagningsplan och även fått ytterligare tid via anstånd som har lämnats vid två tillfällen.

Tilläggas kan att det är ett annat företag som numera äger fastigheten, än det som tidigare drev kemtvätten, men miljö- och hälsa anser ändå att det är den nuvarande ägaren som ska stå för provtagningen.