تظاهرات در پشتیبانی از پناهجویان اخراجی

4:31 min

ازساعت پنج بعدازظهرامروز تظاهراتی دراعتراض به ادامه ی بازداشت پناهجویان ایرانی و افغان ازجمله نامجوتهمی و احمدعزیزی دربرابر بازداشتگاه موقت اداره مهاجرت در مرشتا درشمال استکهلم برگزارشده است. این دو پناهجو قراراست به ایران و افغانستان اخراج شوند. انجمن تازه تاسیس مردم افغانستان در سوئد و شماری از سازمان ها و انجمن های مدافع حقوق پناهجویان که این تظاهرات را تدارک دیده و یا از آن پشتیبانی کرده اند، معتقدند که اخراج این دونفر به دلیل فعالیت های سیاسی آنها، می تواند برایشان بسیار خطرناک باشد. این دوپناهجو خود نیز در گفتگوهایی با پژواک، اخراج خودرا خطرناک عنوان کرده اند.
در بازداشتگاه مرشتا سه پناهجوی دیگر نیز درمعرض اخراج به ایران قراردارند: میتراکهرم، علی منصوری و فؤادولزی. باآنها نیز گفتگوهایی داریم که می توانید دراینجا بشنوید.