Skolor brister i datahantering

Det finns brister i skolornas hantering av elevernas personuppgifter. Mycket beror på okunskap konstaterar Datainspektionen efter att ha granskat 39 slumpvis utvalda skolor, däribland Romaskolan på Gotland.
Skolorna inte är medvetna om sitt ansvar för hur uppgifter om eleverna hanteras och att lärare inte vet vad som gäller när de behandlar elevuppgifter vid dator i hemmet.