Försäkringskassan för hård enligt dom

Försäkringskassan har tolkat formuleringen om stadigvarande nedsatt arbetsförmåga för hårt, enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Det här har gjort att människor som enligt reglerna varit berättigade till sjukersättning har inte fått några pengar, skriver LO-tidningen på nätet.

Försäkringskassan har tolkat formuleringen om stadigvarande nedsatt arbetsförmåga för hårt, enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, och felaktigt översatt stadigvarande till livslångt. Det här har gjort att människor som enligt reglerna egentligen är berättigade till sjukersättning, tidigare kallat förtidspension, inte fått några pengar.

Försäkringskassan vill inte kommentera domen förrän man gått igenom den med sina jurister.

Eftersom Högsta förvaltningsdomstolens dom är prejudicerande ska "alla framtida sjukersättningsärenden och mål handläggas i enlighet domen", säger Philip Eldon, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd.

Han är väldigt nöjd med domen och anser att den är väldigt klargörande, särskilt när det gäller begreppet stadigvarande nedsatt arbetsförmåga.

– Domstolen underkänner Försäkringskassans tolkning att nedsättningen ska vara livslång. De säger i domen att det varken finns stöd i lagtexten, eller i motiven, till den tolkning som kassan gjort, säger Eldon till TT.

Två andra domar som kom från Högsta förvaltningsdomstolen på onsdagen tog även de upp reglerna för att få sjukersättning och enligt Eldon är slutsatsen utifrån domarna enkel:

– Det borde nu inte bli lika svårt att erhålla ersättning som tidigare.

Domstolen underkände även Försäkringskassans tolkning av regelverket i ett annat avseende. Den delen gäller rehabilitering.

– Där har kassan hävdat att man inte kan få ersättning bara för att rehabilitering inte bedöms medföra att arbetsförmågan förbättras. De har hävdat att man först måste ha prövat och att rehabiliteringen misslyckats. Domstolen slår fast att det inte krävs att rehabilitering vidtagits.

– De här två delarna är de argument som Försäkringskassan åberopat i väldigt många fall som grund för avslag.

TT