Nationalno

Majbut bucha ando Shvedo

Ando paluno raporto mothodilope kaj ando marketi e buchako avel majbu bucha ando Shvedo. Ando septembari chon raportirindjape 364.000 personia save si bi buchake hramol e staistika SCB. Akav mothol kaj akan ando shvedo bi buchkao si numa 7,2 procentia. Kan dikholpe sar so hine nado javer bersh ando septembari chon bicha ljilje 44.000 personia. thaj te keren vareso javer se buchi ando kava bersh ushtilo upre dji ke 89 000 personia ando drago bersh.