Ingen kontroll av mängden gödsel i skogen

1:40 min

Användningen av konstgödsel ökar i de svenska skogarna. Men om skogsägarna följer de riktlinjer som finns för att värna känsliga naturområden kontrolleras inte.

– Det ges ju råd och kommer det fram att man inte följt de råden så måste vi ju följa upp det, säger Johan Wester som är chef för Skogsstyrelsens skogsenhet.

Men det kommer väl inte fram, för det är ju ingen som kontrollerar det?

– Nej, det är klart att det finns en risk för att man inte följer det. Men vår bild är ju att när vi ger sådana allmänna råd är avsikten att man försöker följa dem. Det är klart att det kan bli fel i enskilda fall och generellt kan man säga att vi inte har resurser att vara ute och titta på alla sådana fall, säger Johan Wester.

Skogsstyrelsen är den myndighet som har tillsynsansvaret ute i skogen. Och som Ekot rapporterat spreds kvävegödsel på 80.000 hektar svensk skog förra året. Det är en mycket liten andel av den totala arealen, men också en ökning med 200 procent de senaste tio åren.

Mer kvävetillförsel ökar risken för övergödning av vattendrag. Och skogsbolagen måste bland annat därför anmäla var de vill gödsla, till exempel får det inte ske närmare än 25 meter från sjöar och våtmarker med höga naturvärden.

Nils Eliasson, skogstjänstechef på Stora Enso, säger att de följer reglerna:

– Ja för vår del finns det ingen anledning till att försöka bryta mot några regler, säger Nils Eliasson.

Men det måste ju vara enklare för er att strunta i råden, det är ju ingen som kollar upp att ni följer dem?

– Det finns ju en myndighet som vi lämnar in kartor och anmälan till. Skogsstyrelsen, som har till uppgift att kontrollera att man följer skogsvårdslagen i det här fallet.

Men kontroller finns det alltså inte resurser till. Johan Wester vid Skogsstyrelsen litar på att råden följs:

– Generellt så är min bild att man försöker följa de råd som Skogsstyrelsen gett ut, säger Johan Wester.