Sörmland

Försämrade betyg i fem kommuner

I fem av de nio kommunerna i Sörmland har niondeklassarnas vårterminsbetyg försämrats jämfört med förra året. Det visar uppgifter från Skolverket. Eleverna i Oxelösund klarar sig sämst och där har ebtygen försämrats.

I våras uppnådde inte 40 procent av eleverna i nionde klass i Oxelösund godkänt i ett eller flera ämnen.

Vingåkerseleverna klarade sig bäst. Där var det 15 procent som inte uppnådde godkänt i ett eller flera ämnen.

Nästan var sjunde elev i Stockholm-Mälarregionen lämnar grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet.

Mälardalsrådets ordförande Helene Hellmark Knutsson är orolig och menar att det är hög tid att detta uppmärksammas som ett väsentligt hot mot huvudstadsregionens tillväxt.

Hon menar att bristande kunskaper hos eleverna leder till en brist på upp till 73 000 högutbildade fram till år 2030.

En förklaring till att andelen elever som inte klarar behörigheten till gymnasieskolan är de skärpta behörighetskrav i den nya gymnasieskolan, tror Skolverket.

Tidigare räckte det att ha godkänt i tre ämnen, matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk, för att komma in på alla nationella program. I den nya gymnasieskolan behövs godkända betyg i fler ämnen.

För yrkesprogram behövs godkänt i ytterligare fem ämnen och för högskoleförberedande program behövs godkänt i ytterligare nio ämnen. De nio ämnena skiljer sig åt mellan de olika högskoleförberedande programmen