چند خبر کوتاه

برای نخستین بار پس از ۱۳۰ سال دیگر نام اریکسون برهیچ تلفنی دیده نخواهدشد.
امروز شرکت سونی نخستین تلفن هوشمند خود را بانام Xperia S و بدون نام اریکسون در نمایشگاهی در لاس وگاس آمریکا معرفی کرد. درماه اکتبر، دوشرکت سونی و اریکسون که بایک دیگر شریک بودند توافق کردند که سونی سهم اریکسون را به ارزش یک میلیارد یورو خریداری کند و درنتیجه ازاین پس تلفنی با نام اریکسون به بازار نخواهدآمد.

*****
به نوشته ی روزنامه ی داگنس نی هیتر ازمیزان کلاه برداری و جعل کارت های بانکی کاسته شده است. درسال گذشته تمام دستگاه های خودکار دریافت پول بانک ها عوض شد و به گزارش پلیس دستگاه های جدید امکان عکس گرفتن و کپی کردن نوشته ها و محتوای کارت ها را به کلاه برداران و جعل کنندگان نمی دهد. تا پیش از تعویض این دستگاه ها، امکان عکس گرفتن از محتوای کارت های بانکی برای کلاه برداران وجودداشت و مبالغ زیادی ازاین طریق از حساب های بانکی مردم برداشت می شد.

*****
ازمیزان تولیدات صنعتی درسوئد به شدت کاسته شده است. براساس گزارشی مقدماتی که مرکز آمارسوئد SCB منتشرکرده، درماه نوامبر درمقایسه با ماه پیش ازآن، چهار و هشت دهم درصد ازمیزان سفارش تولیدات صنعتی و دو درصد نیز از تولید کالاهای صنعتی کاسته شد. میزان صادرات سوئد نیز دراین مدت به میزان شش و هفت دهم درصد کاهش یافت.
ارقام ارائه شده به گفته ی Torbjörn Isaksson یکی از تحلیل گران بانک نوردیا بدتر از پیش بینی های پیشین است و باعث توقف درآمدناخالص ملی سوئد درسال ۲۰۱۲ و درنتیجه افزایش میزان بیکاری در کشورخواهدشد.