نظر موافق نخست وزیر سوئد در پیوستن به بسته ی مالی اروپا

فردریک راین فلدت نخست وزیر سوئد عنوان می کند که این کشور می تواند بسته ی اقتصادی اروپا را که برای بهبودشرایط بحرانی مالی در کشورهای عضو درنظر گرفته شده بپذیرد در صورتی که شروط سوئد در این زمینه در نظر گرفته شود. بنا بر یک توافق اولیه دررابطه با راه کارهای مالی، قرار شد ه است که  شرایط پذیرفتن این بسته برای کشورهای غیرعضو اتحادیه ی پولی اروپا که سوئد از جمله آنان است آسانتر شود. برای امضای این قرارداد نیاز به موافقت پارلمان سوئد است.