Tofta

Förslag till detaljplan vid Smågårde

Ett förslag till detaljplan för Smågårde i Tofta finns nu framme. Planen syftar i huvudsak till att pröva om det är lämpligt att tillåta fortsatt bostadsbyggande i området.

Totalt kan det bli cirka 30 bostäder. Inom det aktuella området finns redan idag 13 fastigheter avstyckade.

Naturen i området utgörs till stor del av yngre skog utan kända naturvärden.

Sammanfattningsvis anser Region Gotland att planen ger goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar miljö för bebyggelse.

Dom miljöeffekter som förslaget kan medföra bedöms inte vara av sådan omfattning att de kan hindra planens genomförande.

Synpunkter på planförslaget skall lämnas till byggnadsnämnden senast 15 februari.