درخواست اضافه دستمزد برای آموزگاران

دو اتحادیه ی آموزگاران ازکمون ها و لندسینگ ها به عنوان کارفرما  درخواست کرده اند که به دستمزد آموزگاران ۱۰ هزار کرون در ماه افزوده شود. این اتحادیه ها خواسته اند که پروسه ی افزایش حقوق آن ها از همین امسال آغاز شود.
این در حالیست که اتحادیه ی کمونها و لندسینگ ها  با این درخواست مبنی بر اینکه بقیه ی اتحادیه ها چنین تقاضائی را نکرده اند مخالفت کرده است.
اضافه کنیم که بنا بر گزارشی از سوی اتحادیه ی آموزگاران، حقوق متوسط یک آموزگار مدرسه ی ابتدائی حدود  ۲۶ هزار کرون در ماه است. آموزگان را همواره عنوان کرده اند که با توجه به اهمیت و دشواری های موجود در کار آن ها دستمزد ناچیزی دریافت می کنند.