Mycket gifter på båtvarven

1:44 min

Båtuppställningsplatserna, där fritidsbåtarna vårrustas, är rena giftdumparna. Det säger en forskarrapport. Koppar, zink, bly, kvicksilver, och tennföreningen tributyltenn, förkortad TBT, fanns vid de undersökta uppställningsplatserna långt över de riktvärden

Forskarna har ammanställt 34 markundersökningar som gjorts när båtuppställningsmark ska användas för till exempel bostadsbyggande. De flesta uppställningsplatserna i landet är överhuvudtaget inte undersökta. Enligt forskarna innebär de höga gifthalterna "uppenbara risker för både hälsa och för spridning av gifter".

Lennart Benson arbetar i Halland med att få båtklubbarna att söka LOVA-bidrag för att bygga så kallade spolplattor, där man kan ta hand om de färgrester som blir när man tvättar båtbottnar. Men när det gäller upptagningsplatserna är det ett problem som ligger i skugga:

--Kommunerna miljö- och hälsoskyddsnämnder känner nog till problemet, men det prioriteras inte och ingen har sökt LOVA-pengar för att sanera någon båtuppställningsplats i Halland.