Spillror av skog överlevde istiden på bergstoppar

För första gången finns nu belägg för att träd som gran och tall existerade under den senaste istiden i Skandinavien. Tidigare har man trott att alla träd försvann från denna del av världen under nedisningen.

Fynd av 10 000 till 22 000 år gamla pollen och trädrester från kottar och barr i Norge, som forskare vid Uppsala universitet gjort, visar att träden överlevt bland annat på höga bergstoppar som stack upp ovanför isen.

Om det funnits träd under denna period även i Sverige är mer osäkert även om det finns vissa tidigare fynd som tyder på det. De svenska fynden är dock inte lika omfattande som fynden i Norge. 

Referens: "Glacial Survival of Boreal Trees in Northern Scandinavia," by L. Parducci; S.L. Fontana; I. Matetovici at Uppsala University in Uppsala, Sweden