Tidslinje: Projekt Simoom - vapenfabrik i Saudiarabien

Till hela granskningen: Saudivapen

15 november 2005.
Den socialdemokratiska regeringen sluter ett avtal om militärt samarbete (MOU- memorandum of understanding) med Saudiarabien. Ur avtalstexten: 

A) Parterna är överens om att studera och utforska möjligheterna att upprätta ett partnerskapsprogram mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och de behöriga institutionerna i Konungariket Saudiarabien i fråga om försvarsteknologi.

B) Parterna skall särskilt sträva efter att utbyta teknisk och ingenjörsmässig expertis i fråga om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar.”

Bilaga 1


19-23 februari 2007. 
En saudisk delegation besöker Sverige för att träffa vapenindustrin och myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Delegationen leds av generalmajor Nasser Alshay. Saab bjuder på middag i Linköping på franska gourmetkrogen Restaurant Parisien. FOI bjuder på middag på världshuset Claes på Hörnet i Vasastan i Stockholm 
Bilaga 2


28-31 maj 2007. 
En saudisk delegation besöker på nytt Sverige och FOI. Saudierna gör klart att de behöver hjälp med tillverkning av explosivämnen och raketbränsle för antitankvapen. De besöker bland annat FOI:s laboratorium och testanläggning. Det bestäms vid mötet att det inte får nämnas att Saudiarabien är FOI:s slutkund.
Bilaga 3


17 juli 2007. 
FOI lämnar ett anbud på en förstudie, som beskriver hur fabriken för antitankvapen ska byggas. Saudiarabien tackar ja samma dag. Enligt erbjudandet ska fabriken tillverka sprängämnen och raketbränsle som ska kunna användas för olika vapensystem. Erbjudandet slår fast att myndigheten Foi ska leda arbetet och att all kommunikation med Saudiarabien och myndigheten måste ske via en ”säker kanal”.
 Bilaga 4  I  Bilaga 5


16-19 november 2007. 
Två experter från FOI besöker platsen i Saudiarabien där missilfabriken är tänkt att byggas. De undersöker marken för att se om byggnaderna måste grävas ned eller om man kan utnyttja naturliga kullar och fördjupningar.


2-3 januari 2008. 
Möte mellan svenska och saudiska experter: på mötet diskuteras det planerade bygget av vapenfabriken. Kostnader, utbildning och möjligheterna att utöka produktionen ytterligare är några av de saker som diskuteras.


 15 februari 2008. En första rapport om missilfabriken lämnas över till Saudiarabien. Rapporten - den så kallade förstudien - lämnas över i Stockholm till en saudisk kurir med täcknamn ”ingenjören”. Han säger sig vara mycket nöjd men påpekar att Saudiarabien önskar att arbetet skulle vara igång redan nu. 


Vinter/vår 2008. 
Oro på regeringskansliet. Den svenska regeringen vill skjuta beslutet om bygget av missilfabrik.
Det kommer ett brev från Saudiarabiens prins Khaled. Prinsen, som är vice försvarsminister, är kritisk mot att arbetet med missilfabriken avstannat. Budskapet framgår tydligt i ett brev till den svenska regeringen. 


Mars–april 2008. 
Krismöten på svenska försvarsdepartementet. Efter prins Khaleds brev sprider sig på nytt oron i det svenska regeringskansliet. Den försämrade relationen med Saudiarabien kan innebära att flera för industrin viktiga affärskontrakt hotas.

Möte på försvarsdepartementet 17 mars 2008: ”Hur kan vi reparera situationen i Saudiarabien, hela verksamheten i regionen står på spel.” 

Möte på försvarsdepartementet 8 april 2008: ”Industrin, bland annat Ericsson börjar känna sig hotad. Det här kan bli väldigt allvarligt”.


10 maj 2008. En svensk delegation ledd av statssekreterare Håkan Jevrell besöker Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Syftet med resan är att reparera de försämrade relationerna och säkra svenska affärskontrakt. Delegationen träffar bland annat prins Khaled. Internt diskuterar svenskarna hur man skulle kunna lägga över ansvaret för planering och bygget av fabriken från myndigheten FOI på ett företag. På så sätt behöver regeringen inte fatta något känsligt beslut om FOI:s roll i missilfabriken.


24-27 juni 2008. 
Saudiske generalen Nasser besöker Sverige och länderna kommer överens. Under besöket i Stockholm träffar general Nasser tjänstemän från försvarsdepartementet, utrikesdepartementet, FOI och Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Svenskarna tar upp att projektet är något nytt för FOI. Simoom-projektet är något som tänjer gränserna för vad som är möjligt för en svensk myndighet. Diskussioner förs om att begränsa FOI:s roll i planeringen och bygget av vapenfabriken och lägga över det ansvaret på svenska företag. Enligt den modellen får FOI en ren konsultroll. Under fredagen 27 juni kommer general Nasser och svenskarna överrens. Därefter får FOI i uppdrag av regeringen att arbeta fram ett så kallat ”Implementing Agreement” och ett projektavtal med Saudiarabien. 
 Bilaga 6


12 januari 2009. 
Det så kallade FOI-bolaget SSTI bildas. SSTI, Swedish Security Technology and Innovation, har en tydlig koppling till FOI. Det på pappret fristående företaget ska bemannas av personal från myndigheten och firmatecknare för SSTI är en av generaldirektörens närmsta medarbetare. Svenska regeringen vill alltså inte att FOI ska leda arbetet med fabriken samtidigt som saudierna kräver att just FOI ska leda arbetet. Det är anledningen till att SSTI bildats. Förhoppningen är att den Saudiska regimen ska acceptera upplägget. Strax efter att bolaget bildats skickas en beskrivning av den planerade verksamheten till inspektionen för strategiska produkter. Samtidigt skickar företaget in en ansökan om att få tillhandahålla krigsmateriel. 
 Bilaga 9


25 mars 2009. 
FOI ansöker om tillstånd hos regeringen att få utföra konsulttjänster åt Saudiarabien och SSTI. I ansökan som skickas till försvarsdepartementet framgår tydligt att projektet med bygget av missilfabriken ska ledas av SSTI. FOI ska agera som konsult åt bolaget. I praktiken ska FOI alltså agera konsult åt ett bolag som drivs av en högt uppsatt medarbetare. Kopplingen mellan SSTI och FOI informeras regeringen om i en senare skrivelse: ”SSTI är ett fristående, privatägt svenskt företag, men det har genom flera personer en koppling till FOI” 
 Bilaga 7 I Bilaga 10


Juli 2009. 
FOI får klartecken av regeringen att gå vidare i förhandlingarna med Saudiarabien. SSTI får tillstånd att tillhandahålla krigsmateriel. I beslutet från inspektionen för strategiska produkter den 13:e juli står det att SSTI får tillhandahålla bland annat följande krigsmateriel: Ammunition och stridsdelar för eldrörsvapen, robotar raketer, torpeder, bomber mm. Tillståndet gäller även utrustning för tillverkning av krigsmateriel. 
 Läs bilaga 8


Maj 2010.
FOI-medarbetaren som driver SSTI lämnar FOI. Lösningen med bolaget som projektledare för bygget av fabriken överges.


Februari 2012. 
Förhandlingarna med Saudiarabien pågår fortfarande om missilfabriken. Enligt Ekots källor planeras inom kort ett nytt besök i Saudiarabien av FOI:s experter.