Skolhälsan föreslås få en chef

En tjänstemannarapport i Västerås stad föreslår att ansvaret för skolhälsovården ska flyttas från rektorerna och läggas på en enda person med medicinsk kompetens. Det skulle enligt rapporten borga för en högre patientsäkerhet och bättre kvalitet på skolhälsovården än idag. Förslaget ligger på barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden.