علاقه ی زن ها به آموزش

تعداد کثیری از زن ها دو باره به تحصیلات عالی علاقمند شده اند. در تحقیقاتی که از طرف اداره ی کل مدارس عالی انجام شده است، نشان می دهدکه  در سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ نزدیک به یک ملیون نفرتحصیلات شان را آغاز کردند که اکثر آنان آموزش شان را ناتمام گذاشتند. اما در این اواخر چهل در صد آنانی که تحصیلات شان را ناتمام گذاشته بودند، دو باره به آموزش رو آورده اند که بیشتر آنان زن ها استند. گفته شده که اکثر آنانی که آموزش شان را از نوآ غاز کرده اند، به رشته های جدید رو آورده اند. فقط آنانی که در رشته های حقوقی و علوم اجتماعی تحصیل می کردند، دوباره به همان رشته ی قبلی خود آغاز کرده اند.